Regnskab 2015 - Forord

Vores økonomi er under pres, og det udfordrer vores serviceniveau.

Udfordringen i Egedal Kommune er i virkeligheden basalt set den samme som i almindelige husholdninger; nemlig at der skal være balance mellem indtægter og udgifter plus en opsparing, for at økonomien kan hænge sammen. I økonomisprog bliver det kaldt den strukturelle balance.

Hos os er udfordringen, at vi har et højere serviceniveau end vi strengt taget har råd til. Det skyldes blandt andet, at flere borgere efterspørger vores serviceydelser på eksempelvis ældre- og det specialiserede socialområde. Det medfører, at vi rammer det loft for kommunernes serviceudgifter, som KL og regeringen har aftalt. Det sætter økonomien under pres og udfordrer det niveau for service, vi ønsker.

Dertil kommer en række udefrakommende faktorer som et stigende antal flygtninge og regeringens omprioriteringsbidrag, der skærer 1 procent af vores budgetter. Det gør ikke opgaven med at skabe en økonomi i balance nemmere.

Set i det lys er jeg tilfreds med vores regnskab for 2015, hvor vi kommer ud med et lille overskud i det samlede resultat på 11,1 millioner kroner.

Resultatet fremkommer ved, at vi havde et overskud på den løbende drift på 69,9 millioner kroner, der bliver modsvaret af udgifter til anlæg på 51,6 millioner kroner og brugerfinansierede udgifter på 7,1 millioner kroner.

Resultatet viser, at vi har orden i økonomien. Det er en acceptabel balance, men heller ikke mere, når vi har at gøre med en serviceramme på 1,7 milliarder kroner.

Vi har behov for et større økonomisk råderum som politikere, for at kunne investere i nye løsninger, der giver bedre og billigere borgerservice. Vi kan ikke bare tage af kassebeholdningen, når der opstår et behov. Beholdningen skal hele tiden være tilstrækkelig stor til at kunne bære uforudsete udgifter og udsving.

Derfor er vi i Egedal Byråd stærkt optaget af at sætte nye initiativer i gang, der styrker vores økonomi og øger overskuddet på den løbende drift.

Et af initiativerne er overgangen til såkaldt aktivitets-budgettering og periodisering af driftsbudgetterne, hvor vi hele tiden – måned for måned – følger nøje med i, om vi nu også har brugt alle de penge, der er afsat - eller om de kan gøre gavn andre steder.

Samme budgetmetode bliver også snart implementeret i anlægsbudgettet for at sikre samme gennemsigtige økonomistyring.

Et andet initiativ er ’Parat til Fremtiden’, hvor vi inden 2018 skal have fundet årlige effektiviseringer på 125 millioner kroner for at skabe et større handle- og råderum.

I 2015 lykkedes det faktisk at gennemføre administrative effektiviseringer for 48 millioner kroner – et resultat, der også har effekt i årene fremover. Uden den formidable indsats, var årets regnskabsresultat ikke blevet nær så godt.

Jeg kan kun opfordre til at nærlæse det foreliggende regnskab for 2015, som også i år vil være muligt at finde i en digital og lettilgængelig version på egedalkommune.dk.