Balanceforskydninger

Præsentation af området

På området opgøres forskydninger i kommunens balance: Et positivt regnskabstal på aktivposter såsom tilgodehavender og likvider indebærer en opbygning af disse aktiver, dvs. en stigning i tilgodehavender eller kassebeholdningen.

Et positivt regnskabstal på passivposter såsom gæld indebærer en nedbringelse af gæld, og omvendt indebærer et negativt regnskabstal på disse passivposter en forøget finansiering af kommunen gennem gældsoptagelse.

Under områdets funktioner er der et stort antal mellemregningskonti blandt andet mellemregning mellem årene, forskydninger i kommunens restancer, forudbetalte refusioner samt afdrag på lån.

De fleste konti på området har ingen bevillingsmæssig betydning, men har udelukkende en finansiel betydning. Det vil sige, at der ikke budgetteres på kontiene.

Økonomiopfølgning

Området viser en netto mindreforbrug på 0,647 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. I forhold til det korrigerede budget er der en afvigelse på 59,9 mio. kr.

Forskydninger i likvide aktiver

Budgettet er et udtryk for den forventede forskydning i kommunens kassebeholdning.

Der var således en forventning om, at kassebeholdningen ville falde med 37,4 mio. kr. i løbet af 2015.

Der er i løbet af året givet tillægsbevillinger for 38,1 mio. kr. som blev trukket på kassebeholdningen. Det korrigerede budget udgjorde herefter et minus på 75,5 mio. kr., altså en forventning om at kassebeholdningen ville falde med 75,5 mio. kr.

Regnskabet viste imidlertid et fald i kassebeholdningen på 63,6 mio. kr. Der er under regnskabsvurderingen nærmere redegjort for denne afvigelse.

Forskydninger i tilgodehavender hos staten

Det budgetterede fald i tilgodehavende på 0,2 mio. kr. vedrører et tilskud fra staten til servicearealer. Herudover registreres refusionstilgodehavender fra staten.

Regnskabet er et udtryk for forskellen mellem modtaget og afregnet refusionsmellemværende  i 2014 på den ene side og det optagne refusionsmellemværende for 2015 på den anden side.

Regnskabet på funktionen viser et minus på 8,5 mio. kr. Dette betyder, at det optagne refusionstilgodehavende er tilsvarende lavere end det afregnede refusionsmellemværende med staten.

Forskydninger i kortfristede tilgodehavender

Her registrerer kommunen forskydninger i tilgodehavender i betalingskontrol (debitorsystemet), andre tilgodehavender, mellemregning mellem foregående og efterfølgende regnskabsår samt mellemregning med selvejende institutioner og andre kommuner og regioner.

Regnskabet på funktionen viser et minus på 6,1 mio. kr. Det betyder, at kommunens tilgodehavender er faldet tilsvarende fra 2014 til 2015.

Forskydninger i langfristede tilgodehavender

Her registrerer kommunen forskydninger i tilgodehavender vedrørende pantebreve, aktier og andelsbeviser, grundejere, udlån til beboerindskud, indskud i Landsbyggefonden, deponerede beløb samt andre langfristede udlån og tilgodehavender.

I forhold til det oprindelige budget er der en forøgelse af tilgodehavendet på 19,1 mio. kr. og i forhold til det korrigerede budget er der en forøgelse på 44,7 mio. kr.

Den væsentligste afvigelse i forhold til det korrigerede budget skyldes SOLT-projekterne som er beskrevet i beretning for Sælg og lej tilbage – Solt.

Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt

Her registrerer kommunen mellemværende vedrørende den kirkelige ligning, selvejende institutioner og øvrige mellemregningskonti - herunder afventende afregning af leverandørbetalinger.

Regnskabet på funktionen viser et plus på 14,8 mio. kr. Dette betyder, at kravet til kommunen er faldet tilsvarende i forhold til 2014.

Forskydninger i langfristet gæld

I forhold til det oprindelige budget er der et merforbrug på 9,2 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget er der et merforbrug på 6 mio. kr.