Befolkningsudvikling

Befolkningsprognosen

Befolkningsprognosen viser den forventede udvikling i befolkningens alderssammensætning, og bosætningen i Kommunens geografiske områder. Væsentlige dele af budgettet er afhængigt af befolkningsprognosen. Det drejer sig blandt andet om daginstitutions-, ældre- og sundhedsområdet samt skoler, hvor prognosen f.eks. anvendes i elev-prognosen, der medvirker til at styre antallet af skoleklasser. Befolkningsprognosen anvendes også i beregning af Kommunens indtægter. 

Befolkningsprognosen er således et vigtigt redskab i planlægningen. Det er derfor vigtigt, hvor præcist den rammer den faktiske udvikling. 

Den befolkningsprognose, som lå til grund for budgetlægningen for 2015, blev godkendt af Økonomiudvalget den 26. marts 2014. Prognosen viser forventningen frem til 2026. 

Nedenstående tabel viser det forventede og faktiske antal borgere i Egedal Kommune pr. 31. december 2015. Tabellen viser om udviklingen i 2015 forløb som ventet i prognosen. 

Der var forventet et samlet folketal 31. december 2015 på 42.442 indbyggere. Det faktiske tal blev 42.780 – dvs. 338 flere. 

Folketallet blev således væsentligt højere end ventet i prognosen. Afvigelserne i aldersklasserne påvirker forskellige dele af kommunens regnskab. 

 

Børn

For de 0–2 årige var der ved udgangen af 2015 39 ere end forventet. Der blev i 2015 født 377 børn. Der var forventet 349 fødsler, dvs. en forskel på 28 fødsler.

Fødselstallet har siden 2006 været støt faldende. I 2015 blev faldet mindre end forventet. Det er relevant for vuggestue/dagpleje-området.

For de 3–5 årige var der i 2015 en afvigelse på 11 i forhold til prognosen.

Prognosen ramte således meget tæt. Aldersklassen er relevant for børnehaveområdet.

Voksne

Blandt de 25 – 39 årige er der en afvigelse på 110. Aldersklassen udgør en stor andel af de primære skatteydere. Der har med andre ord været flere skatteydere i denne alder end forudsat i budgettet. Det får dog ikke betydning for regnskabet, da Kommunen valgte statsgaranti i 2015. Det betyder at kommunen har fået et fast skatteprovenu i 2015, uanset hvordan udviklingen i det faktiske folketal har været.

Blandt de 40–64 årige er der 40 flere borgere. Denne aldersklasse er langt den største og har den primære betydning for skattegrundlaget.

Ældre

Af de 65–74 årige - de ”yngre” pensionister - var der 5 færre end forventet.

Blandt de 75–84 årige er der en afvigelse på 7 personer.

For de 85 årige og opefter er der 24 færre og et samlet tal på 407 ved udgangen af 2015.

Det er typisk de ældste der har størst betydning for ældreplejen i kommunen, da de som regel er de mest plejekrævende. Dermed får afvigelser ofte stor økonomisk betydning.

Nybyggeri og til ytning

Omfanget af nyopførte boliger blev i 2015 mindre end ventet i prognosen. Der blev ind flyttet i 77 nye boliger mod forventet 127.