Center for Administrativ Service

Center for Administrativ Service (CAS) er etableret med det formål at skabe sammenhængende administrative serviceydelser for kommunens øvrige centre; herunder for ledelse, direktion og det politiske niveau.

Centeret er organiseret i 5 afdelinger, der varetager følgende overordnede opgaveområder:

 • ●  Økonomiafdelingen understøtter fagcentrene i løsningen af økonomiopgaven, herunder budgetlægning, budgetopfølgning og regnskabsaktiviteter. Hertil kommer analyseopgaver, ledelsesinformation og diverse opgaver vedrørende kommunens samlede økonomi- og effektiviseringsindsats

 • ●  Personale og Forhandling varetager opgaver vedr. løn- og personaleadministration, MED- organisation og arbejdsmiljø samt juridiske og forhandlingsmæssige opgaver indenfor personaleområdet

 • ●  HR og Kommunikation har ansvar for pressehåndtering, intern kommunikation og udviklingsopgaver vedr. strategisk kompetence- og ledelsesudvikling, rekruttering mv.

 • ●  Sekretariatet varetager sekretariatsopgaverne for borgmesteren og Byrådet, valghandlinger og vielser samt understøtter fagcentrene med juridisk, indkøbs- og udbudsretlig rådgivning

 • ●  Digitaliserings- og Effektiviseringsafdelingen understøtter kommunens tværgående digitaliserings- og effektiviseringsindsats med rådgivning og værktøjer til tværgående styring og prioritering. Afdelingen varetager leverandørstyring ift. IT-Forsyningen, er tovholder ift. kommunens samlede digitaliseringsstrategi og varetager projektledelse af større digitaliserings- og forandringsprojekter.

Resultater 2015

CAS har i 2015 gennemført en række tværgående projekter, der alle har til formål at højne effektivitet og kvalitet af organisationens samlede administrative opgaveløsning. Hertil kommer en række udviklingsopgaver og løbende driftsopgaver, som er udført i de enkelte afdelinger og ofte i samarbejde med organisationens øvrige fagcentre. Nedenstående er et udpluk af centerets samlede aktiviteter og resultater i 2015 – som ligger udover den almindelige drift.

Parat til Fremtiden

Kommunens samlede effektiviseringsprogram Parat til Fremtiden samler udvalgte større effektiviseringsprojekter, der alle skal bidrage til kontinuerlig effektivisering af kommunens kerneydelser. Formålet er rettidigt at skabe råderum og handlemulighed for det politiske niveau i forhold til kommunens samlede økonomi og de årlige budgetforhandlinger. CAS har i 2015 gennemført følgende projekter indenfor Parat til Fremtiden:

 • Administrative effektiviseringer: Analyse af mulighederne for standardisering og effektivisering af de administrative støttefunktioner samt implementering af nye og standardiserede arbejdsgange og organisering af organisationens samlede regnskabsaktiviteter.
 • Optimal opgaveplacering: Analyse af muligheder for yderligere outsourcing og udlicitering af den kommunale opgavevaretagelse
 • Prioritering og Råderum: Udvikling og implementering af nyt koncept for budgetlægning og budgetopfølgning
 • Kontraktstyring, indkøb og kørsel: Gennemførsel af analyser på indkøbs- og kørselsområdet samt gennemgang og strukturering af kommunens samlede kontraktkoncept mhp. at opnå betydelige besparelser på området. Implementering af nyt tværorganisatorisk samarbejdsorgan til at understøtte indkøbs- og udbudsaktiviteter. 

Samlet set har ovenstående projekter anvist effektiviseringspotentialer på i alt 64,9 mio. kr. i helårseffekt. Heraf er størstedelen af de foreslåede indsatser besluttet gennemført og derfor indbudgetteret i budget 2016-19 med henblik på, at der skal ske implementering og gevinstrealisering i budgetperioden.

Sekretariatet

Det juridiske team har i 2015 behandlet 235 skriftlige og ca. 200 mundtlige henvendelser. Teamet har derudover fokuseret på kommunens tvister med 3. mand. Hensigten er her at minimere advokatudgifterne og i øvrigt medvirke til at inddrive kommunens krav. Denne indsats har medført mindreudgifter for kommunen på ca. 550.000 kr.

Udbudsteamet har gennemført og/eller deltaget i 25 udbud. Teamet har ansvaret for realiseringen af indkøbssporet i ”Parat til Fremtiden”. I budget 2015 samt overslagsårene er indregnet følgende i alt 9,8 mio. kr. i effektiviseringsgevinster på området. Heraf er der realiseret 5,4 mio. kr.

Sekretariatet har ansvaret for planlægning og afvikling af valg. I 2015 har Sekretariatet afviklet et Folketingsvalg og en Folkeafstemning, uden bemærkninger fra ministeriet eller klager over valghandlingen i øvrigt.

Digitalisering og Effektivisering

Afdelingen har det overordnede programansvar for Parat til Fremtiden og har endvidere haft en stor rolle i forbindelse med gennemførsel af implementeringsprojektet vedr. effektivisering af kommunens regnskabsaktiviteter, herunder udarbejdelse af model for kortlægning og optimering af administrative processer og model for gevinstrealisering.

Derudover har afdelingen udarbejdet en ny model for prioritering og styring af it-investeringer. I samarbejde med de faglige centre er der gennemført en kritikalitetsvurdering (risikovurdering) af samtlige it-systemer. Alt sammen har bidraget væsentligt til at etablere et solidt samarbejdsmiljø med IT-forsyningen – til stor gavn for organisationens daglige brugere.

Afdelingen har gennemført en it-modenhedsanalyse og er påbegyndt det tværorganisatoriske arbejde med at etablere en ny digitaliseringsstrategi for kommunen. Afdelingen har sikret at Egedal følger KOMBIT’s tidsplaner i forbindelse med et kommunalt obligatoriske Monopolbruds-projekt og har i samarbejde med Center for Borgerservice sikret at kommunen har implementeret de obligatoriske selvbetjeningsløsninger under Bølge 4, jf. Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi (2010-2015).

Personale og Forhandling

Afdelingen har ligesom Digitalisering og Effektivisering haft en stor rolle i forbindelse med gennemførsel af både foranalyser og implementering af kommunens regnskabsaktiviteter. Flere medarbejdere har deltaget i workshops samt kortlægning og dokumentation af en række delprocesser.

Endvidere har afdelingen gennemført workshops og åbent-hus-arrangementer for ledere og betroede medarbejdere, alt sammen med det formål at styrke organisationens kompetencer indenfor det personaleadministrative område. Afdelingen har i samarbejde med Økonomi udarbejdet og implementeret ledelsesinformation, så alle ledere med personaleansvar får opdaterede og forbedrede syge- og fraværsrapporter. Endelig har afdelingen været tovholder på H-MED’s prioriterede indsats for at styrke sygefraværs- og stress-indsatsen i 2016.

Af øvrige udvalgte indsatser kan nævnes: implementering af OK’15, ajourføring af 20 ledervejledninger og interne vejledninger, håndtering af 4 retssager/nævnssager med deltagelse i eller udfærdigelse af processkrifter.

HR og Kommunikation

Afdelingen har i 2015 ydet en stor indsats for at implementere den Interne Kommunikationsstrategi fra 2014. Der har været udviklet og afholdt en række kurser for medarbejdere og ledere og MED-organisationen, og der er udviklet værktøjer og skabeloner til hjælp, som skal understøtte hele organisationen i arbejdet med at forbedre den interne kommunikation. 

Endvidere har afdelingen gennemført ledelsesevaluering og opfølgning heraf for alle kommunens ledere, udviklet og implementeret et nyt e-baseret introduktionsprogram for ny-ansatte, udarbejdet en strategi for brugen af sociale medier og sikret at kommunen fra 2016 er på facebook med en klar strategi og organisering til at understøtte denne nye kommunikationskanal. Og endelig har afdelingen arbejdet med at udvikle og implementere et nyt intranet, der lanceres primo 2016.

Økonomi

Afdelingen startede 2015 med at introducere en ny budgetlægningsmetode. Projektet Prioritering og Råderum har i praksis betydet at alle centres budgetter er brudt op og opbygget på ny efter en stringent metode, der hviler på aktivitetsbudgettering og periodisering. Formålet er at sikre gennemsigtighed i både budgetlægning- og opfølgning og derved understøtte politisk prioritering og økonomisk råderum.

Udviklingen er sket samtidig med den løbende drift og har betydet, at både den centrale økonomifunktion og centrene har ydet en kæmpe indsats.

Endvidere har afdelingen i samarbejde med Personale og Forhandling, videreudviklet kommunens ledelsesinformation (økonomi, personale og indkøbsområderne) og har gennemført systemudvikling til understøttelse af aktivitetsbudgetteringen.

Endelig har afdelingen haft en central rolle i forbindelse med implementeringsprojektet vedr. effektivisering af kommunens regnskabsaktiviteter. Medarbejdere har deltaget i workshops og projektgrupper og har dokumenteret alle nye arbejdsgange og processer. Endelig er afdelingen blevet omorganiseret og to nye teamledere tiltrådte i slutningen af året, klar til at tage imod 15 nye medarbejdere, der nu udgør kommunens centrale regnskabsfunktion. 

 

Budgetafvigelser 

Driftsregnskabet for 2015 viser et forbrug på 111,4 mio. kr. jævnfør tabel 1.

I forhold til oprindeligt budget på 146,2 mio. kr. er der et mindreforbrug på 34,7 mio. kr.

I forhold til det korrigerede budget på 123,5 mio. kr. er det et mindreforbrug på 12,1 mio. kr.

Hertil skal lægges 0,550 mio. kr. vedr. realiseret effektiviseringer på Parat til Fremtiden, der ikke er udmøntet i centrene, men regnskabsforklares i de respektive centres regnskaber. CAS’ reelle mindreforbrug er på 12,6 mio. kr.

Af de 12,6 mio. kr. skal overføres ikke realiserede effektiviseringer for 0,575 mio. kr. (merforbrug) til udmøntning i 2016 og 0,640 mio. kr. søges overført til 2016. 6,9 mio. kr. lægges i kassen og godt 5,7 mio. kr. vedrører SOLT, som håndteres i lukket system og derfor ikke påvir- ker kassebeholdning eller overførsler.

Budgetafvigelser

I det følgende beskrives de dele på de seks rammer, hvor der er afvigelse mellem det oprindelige budget og regnskabet.

Centerets egen ramme

Centerets egen ramme dækker hovedsageligt udgifter vedrørende egne medarbejdere, IT- udgifter og effektiviseringer vedrørende Parat til Fremtiden, samt diverse øvrige effektiviseringspuljer, som er placeret centralt. 

I forhold til det oprindelige budget på 68,1 mio. kr. er der et merforbrug på 6,5 mio. kr. og i forhold til korriget budget et mindreforbrug på 1,2 mio. kr.

Heraf skal overføres ikke realiserede effektiviseringer for 0,575 mio. kr. til 2016 samt søges overført 0,350 mio. kr. til 2016 og resten af mindreforbruget på 1,5 mio. kr. lægges i kassen.

Forskellen mellem oprindeligt og korrigeret budget på 7,8 mio. kr. skyldes:

 • Der er fra Direktion og Sekretariater omplaceret i alt godt 4,8 mio. kr. til investering i Parat til Fremtiden m.m.
 • Til Nyt Intranet er overført 0,5 mio. kr. fra 2014
 • Budgettet er i løbet af 2015 blevet tilført netto ca. 0,647 mio. kr., som vedrører TR- kompensation og refusion fra barsels- og seniorpuljen.
 • CAS’s andels af Parat til Fremtiden - IT effektivisering og digitalpost, er reduceret med 0,119 mio. kr.
 • Udmøntning fra effektiviseringspuljerne til respektive centre i takt med at implementeringen af administrative effektiviseringer er udmøntet 2,368 mio. kr.
 • Herudover er der diverse omplaceringer til/ fra centre i alt en nettoreduktion af budgettet på 0,279 mio. kr. 

Mindreforbruget i forhold til korrigeret budget er sammensat af flere elementer:

Til løn og øvrige udgifter var budgettet på 32,6 mio. kr. Det korrigerede budget på 37,4 mio. kr. Forbruget udgjorde 36,3 mio. kr., hvilket giver et overskud på 1,1 mio. kr. Mindreforbruget er hovedsagligt på løn på grund af blandt andet vakancer og digitaliseringspuljen. På IT-udgifter er der et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. jævnfør nedenfor.

Budgettet til IT Drift er på 17,2 mio. kr. og skal dække driften af kommunens IT-systemer.

Det består af en række underkonti, hvoraf de største vedrører IT-Forsyningen, herunder ba- sisbidrag og variabelt bidrag (abonnement).

Regnskab 2015 er på 16,5 mio. kr. og der er et samlet mindreforbrug på ca. 0,6 mio. kr.

Der er et merforbrug på 0,3 mio. kr. variabelt bidrag, der skyldes, at kommunen anvender ere PC’ere end budgetteret. Betalingen er aktivitetsbaseret, og bliver opgjort via PC- optælling, der foretages af IT-Forsyningen. Digitaliserings- og Effektiviseringsafdelingen kvalitetssikrer i samarbejde med de øvrige centre løbende optællingen.

På basisbidrag er et merforbrug på knap 0,1 mio. kr., hvilket skyldes tilkøb udover det oprin- delige serviceniveau – fx tilkøb af vagtordning og SecureDNS.

Herudover er der mer/-mindreforbrug på øvrige områder for i alt netto på 1,0 mio. kr. i mindre- udgift blandt andet printer og serviceaftaler.

I 2016 bliver budgettet rekonstrueret og konsolideret, således at en række konti lægges sammen og opbygget i aktiviteter, ligesom tilvalg udover basisbidraget bliver anført eksplicit.

IT Forretning – Består af udgifter til KMD, Fujit- su m.m. - Regnskab 2015 udviser et mindrefor- brug på 0,6 mio. kr. De 0,250 mio. kr. skyldes nedlukning af forretningsapplikationer leveret af KMD samt udsving i forbrugsmønstret af særskilte ydelser fra KMD (f.eks. udsendelse af breve). 0,2 mio. kr. skulle have været udmøntet til IT sporet under Parat til Fremtiden. På Nyt Intranet er der et mindreforbrug på 0,350 mio. kr. som skal søges overført til 2016 til færdiggørelse af Intranettet.

Parat til Fremtiden - I budget 2015 er indlagt effektiviseringer for 2 mio. kr. til realisering i henholdsvis IT- og Indkøbssporet. Ved årsafslutningen er der realiseret 1,425 mio. kr., heraf er de 0,550 mio. kr. ikke udmøntet i centrene, men regnskabsforklares i de respektive centre. Den manglende realisering skyldes tidslige forskydninger i de bagvedliggende udbudsprocesser. Underskuddet på 0,575 mio. kr. overføres til realisering i budget 2016. Til gengæld forventer Indkøbssporet nu at realisere 4,4 mio. kr. i budget 2016, hvilket er 2,4 mio. kr. mere end oprindeligt forudsat.

Diverse effektiviseringspuljer m.m. fra tidligere år er blevet udmøntet for i alt 2,2 mio. kr. blandt andet digital post, Callcenter og projekt butik i Center for Borgerservice. Derudover er udmøntning af serviceplatform Effektiviseringsgevinst forskudt i forbindelse med ny tidsplan fra KOMBIT i alt 0,153 mio. kr.

Personale og forhandling

Rammen dækker udgifter vedrørende afdelin- gens medarbejdere. Budgettet var på 7,8 mio. kr. og det blev nedreguleret med 0,05 mio. kr. som følge af lavere lønskøn. Regnskabet er på 7,7 mio. kr., hvilket er 0,1 mindre end korrigeret budget.

SOLT, ADM bidrag m.v.

Rammen består af SOLT-projektet og admini- strationsbidrag fra forsyningsvirksomhederne m.v. Der var et budget på 22,3 mio. kr., og det er blevet reduceret ved budgetopfølgningerne med 7,6 mio. kr. Nettoforbruget er på 9,1 mio. kr.

I forhold til det korrigerede budget på 14,7 mio. kr. er der et mindreforbrug på 5,6 mio. kr.

SOLT-projekterne

Ølstykke Kommune og Stenløse Kommune ind- gik i 2000 hver et ”Sælg og lej tilbage” (SOLT) arrangement omkring kommunernes skoler, Sandbjerg Komplekset i Stenløse og Stenløse Rådhus. Der var leasingarrangementer for i alt godt 1 mia. kr.

Den 1. december 2014 blev Stenløse Rådhus tilbagekøbt fra Danske Leasing, og der skal frem- over ikke betales leasingafgift for dette.

SOLT-projekterne er ”et lukket system”. Indtægterne fra salget er deponeret på en særskilt konto. Afkastet (renten) af den deponerede kapital går dels til at finansiere leasingafgiften (lejen for fortsat benyttelse af bygningerne), dels til at sikre at kommunen kan tilbagekøbe bygningerne, når leasingperioden udløber.

Det er kun leasingafgiften og kapitalforvalter- honorar som konteres under CAS. Den samlede økonomi vedrørende SOLT-projekterne er be- skrevet i et selvstændigt afsnit i årsrapporten.

Der var budgetteret med 24,9 mio. kr. til lea- singudgifter m.m. til SOLT-projekterne. Forbru- get til leasingafgifterne var på 11,8 mio. kr. i 2015, hvilket er et mindreforbrug på 13,1 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

Budgettet til SOLT-projekterne blev reduceret med i alt 7,3 mio. kr. i løbet af 2015 på grund af lavere renter end forventet i budgettet. Efter reduktionen udgjorde det korrigerede budget til leasingydelser 17,5 mio. kr., hvilket giver en mindreudgift på godt 5,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, som skyldes forsat lavere renteniveau end forventet.

Administrationsbidrag fra forsyningsvirksomhederne m.v.

Egedal Kommune udfører administrative opga- ver for forsyningsområdet, som betaler administrationsbidrag for løsning af disse opgaver. Indtægten fra administrationsbidraget konteres under CAS.

Der var budgetteret med en indtægt på 2,5 mio. kr. Der blev givet en tillægsbevilling til en indtægt til promillegebyr vedrørende støtte bo- ligbyggeri på 0,25 mio. kr.

Forbruget udgør i alt 2,6 mio. kr., hvilket er en mindreindtægt på godt 0,1 mio. kr., som hovedsagligt skyldes mindre administrationsbidrag vedrørende affaldshåndteringen, da der har været lidt færre nettoudgifter.

Den centrale refusionsordning

Statsrefusionen vedrørende særlige dyre en- keltsager hjemtages på baggrund af de fak- tiske udgifter til blandt andet anbringelser og forebyggende foranstaltninger, hjælpemidler og boligindretning samt praktisk og personlig hjælp til både børn og voksne som er bogført i de respektive centre. Forudsætningen for at hjemtage refusion er at udgiften er større end de beløbsgrænser som udmeldes af ministeriet. 

Refusionsindtægterne var budgetteret til 12,7 mio. kr. Ved budgetopfølgningen ultimo juni 2015 blev det forhøjet til 17,9 mio. kr. på baggrund af endelig restafregning vedrørende regnskab 2014.

I regnskab 2015 er der hentet statsrefusion hjem for i alt 21,3 mio. kr., hvilket er 3,4 mio. kr. mere end det korrigeret budget. Den endelige restafregning vedrørende 2015 opgøres først ultimo februar 2016, og vil blive bogført i regnskab 2016.

Fælles for alle – lønpuljer m.v.

Rammen dækker ordninger som CAS admini- strerer for den samlede organisation, blandt andet seniorjobordningen, elever, fælles løn- og uddannelsespuljer samt tjenestemandspensioner.

Der er et nettoforbrug på 31,3 mio. kr.

I forhold til det oprindelige budget for 2015 på 50,5 mio. kr. er der et mindreforbrug på 19,2 mio. kr.

I forhold til det korrigerede budget for 2015 på 32,4 mio. kr. er der et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. Heraf skal der søges overført 0,050 mio. kr. til 2016.

Den store afvigelse mellem det oprindelige budget og regnskabet skyldes først og frem- mest, at lønpuljer (barsels-, senior-, TR-kom- pensations-, overenskomst- og trepartspulje) først fordeles til centrene, når lønaftaler m.m. er indgået, og dermed er der ikke forbrug på kontiene i regnskabet.

Herudover er der følgende forklaringer på afvi- gelsen mellem det oprindelige budget og regnskabet:

Der blev i budgettet afsat netto 7,1 mio. kr. til seniorjobordningen, og ved budgetopfølgningerne er budgettet blevet reduceret med netto 2,0 mio. kr. Det korrigerede budget udgjorde herefter 5,1 mio. kr.

Der har i 2015 været ca. 30 helårspersoner i seniorjob og forbruget var på 4,9 mio. kr., hvilket er et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Budgettet til elever var på 1,750 mio. kr. Det blev tilpasset med 0,260 mio. kr. ved budgetopfølgningen samt nedreguleret som følge af lavere lønskøn og det korrigerede budget udgjorde herefter knap 1,5 mio. kr.

Der er et forbrug på 1,3 mio. kr., og mindrefor- bruget på 0,150 mio. kr. skyldes orlov og barsel blandt eleverne.

På uddannelsespuljerne var budgettet på 0,670 mio. kr. Der blev overført 0,460 mio. kr. fra 2014 samt tilført trepartsmidler for 0,6 mio. kr. Det korrigerede budget udgjorde herefter 1,730 mio. kr. og regnskabet viser et forbrug på 1,6 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

Heraf skal der søges overført trepartsmidler på 0,050 mio. kr. til opkvali cering af ufaglærte – ordblindekursus der kunne afholdes i 2015.

På Tværgående uddannelsespulje MED-arbejds- miljø og Arbejdsmiljøudvalgskontoen er et mindreforbrug på i alt 0,160 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på i alt 0,633 mio. kr. Årsagerne til mindreforbruget er blandt andet:

Der er tilført midler fra den Lokale Akutpulje til finansiering tillidsrepræsentanternes deltagelse i de Lokale MED-skabelsesuddannelser, som er planlagt og afviklet i 2015. Desuden blev den årlige AM-dag i 2015 udskudt til afholdelse med AM-dagen i 2016, pga. den vakante arbejdsmiljølederstilling. Derudover er der ikke afholdt H-MED seminar i 2015.

Til psykologisk krisehjælp var budgettet på godt 0,7 mio. kr., og der er et mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

Årsagerne til mindreforbruget er et lille fald i antallet af ekstra sager, og et fald i antallet af ekstra ansøgte og bevilgede timer til sagerne.

Budgettet til kørsel for det administrative personale var på 0,7 mio. kr. Der har været mere kørsel end forventet svarende til et merforbrug på 0,140 mio. kr. 

Budgettet til lønpuljerne (barselpulje, senior- pulje, TR/MED-kompensation, resultatlønspulje og 3 partsmidler) var på 13,5 mio. kr. Barsel- puljen, som er den største, blev ved budgetop- følgningen reduceret med 0,5 mio. kr. på grund af færre barselende end forventet.

Efter lønpuljerne er fordelt til centrene er der et lille restbudget på 0,4 mio. kr.

Budgettet til tjenestemandspensioner var på 19,3 mio. kr. Budgettet blev ved budgetopfølgningen reduceret med 1,1 mio. kr. på grund af færre pensioneringer end forventet. og udgjorde herefter godt 18,2 mio. kr. Regnskab 2015 viser et forbrug på knap 18,3 mio. kr.

Egedal Kommune har været selvforsikret vedrørende arbejdsskadeforsikringer siden 2011. Budgettet er blevet afsat på baggrund af en aktuarberegning fra 2013. I 2015 blev der oprindeligt afsat 4,6 mio. kr. Pga. forventet mindre forbrug blev budgettet først reduceret med 2,5 mio. kr. ved budgetopfølgningen efter 1. kvartal og igen 0,4 mio. kr. ved budgetopfølgningen efter 3. kvartal, så det korrigerede budget ud- gjorde 1,7 mio. kr.

Det samlede forbrug på godt 1,6 mio. kr. er fordelt med 0,2 mio. kr. på betalte skader, 0,5 mio. kr. på forsikringspræmie og aktuarbereg- ning, 0,3 mio. kr. på administrationsgebyr pr. arbejdsskade, 0,3 mio. kr. til arbejdsskadestyrelsen samt 0,3 mio. kr. på erstatninger.

I forhold til korrigeret budget er i alt et samlet mindreforbrug i 2015 på 0,1 mio. kr.

Byrådet

Rammen dækker byrådet, råd og nævn samt valg mv. Budgettet var på godt 10,0 mio. kr.

Der er i løbet af året blevet reguleret med i alt 0,550 mio. kr. bl.a. er der til Folkeafstemningen den 3. december overført 0,7 mio. kr. fra 2016 og der er overført 0,1 mio. kr. til Center for Plan, Kultur og Erhverv til finansiering af EU-kontor. Derudover er der nedreguleret som følge af ændrede lønskøn i alt 0,05 mio. kr.

Det korrigerede budget udgjorde herefter i alt 10,6 mio. kr.

Regnskab 2015 udviser et forbrug på knap 9,9 mio. kr. hvilket er et mindreforbrug på 0,65 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Det skyldes endnu ikke bogførte lønudgifter i forbindelse med Folkeafstemningen den 3. december samt et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. vedrørende Byrådsmedlemmernes kompetenceudvikling. Budgettet til kompetenceudvikling var i 2015 forhøjet med 0,2 mio. kr. men her har behovet vist sig mindre end antaget.

Der skal søges overført 0,2 mio. kr. til 2016. Overførslen skal dække de ikke konterede lønudgifter samt anvendes til udskiftning af udtjent valgudstyr (f.eks. stemmebokse).