Center for Borgerservice

Præsentation af centeret

Center for Borgerservice er borgerens indgang til Egedal kommune og består af tre afdelinger Sekretariatet, Den Tværfaglige Myndighed og Borgertorv/Bibliotekerne.

Sekretariatet er en stabsfunktion under Centerchefen og forestår budget/regnskab, juridisk bistand, sekretariatsopgaver for ledelsen, opkrævning, administration af borgere med særligt behov, understøtter boligvisitering af almene boliger 25 % og visitering af ældre boliger, interne projekter m.m.

I Borgetorv/biblioteker kan man få løst en række serviceopgaver, som f.eks. udstedelse af pas og kørekort, kropsbårne hjælpemidler, folkeregister, boliglån til almene boliger m.m. Borgertorvet er indgangen for borgere som kommer og har flere udfordringer - bl.a. også via borgerkoordinatoren. Her udover består området af Egedal bibliotekerne, som er fysisk placeret i Stenløse, Ølstykke og Smørum samt biblioteksfilialen i Ganløse. Stenløse bibliotek er et nyt bibliotek, som er oprettet i Stenløse kulturhus, på det gamle rådhus, i maj 2015.

Den Tværfaglige Myndighed træffer afgørelser om tilbud af ydelser efter Service- og Sundhedsloven til borgere i alle aldre – hovedsageligt ældre. Den Tværfaglige Myndighed varetager endvidere udbetaling af sygedagpenge, kontanthjælp – herunder integrationsydelser og personlige tillæg til pensionister. Endvidere forestår Den Tværfaglige Myndighed den overordnet integration i forbindelse med ministeriets tildeling af flygtninge, der er omfattet af integrationsloven.

Beretning

Center for Borgerservice er sammensat af ydelser, som alle er rettet mod borgeren for straksafklaring - såvel telefonisk, personligt eller digitalt. Center for Borgerservice er organisatorisk delt op i følgende områder:

Borgertorv/biblioteker

Borgertorvet er borgerens indgang til kommunen. Enheden varetager opgaver, hvor borgeren enten får en straksafklaring eller tilbydes ydelser, som bestilles og skal behandles, hvor andre udfører.

Biblioteker og Borgertorv har i 2015, arbejdet med at definere borgerservice på Bibliotekerne, og der arbejdes videre med dette i 2016. Det har medført, at der i perioder er mulighed for, at få udstedt pas på f.eks. Smørum Bibliotek eller andre steder på udvalgte lørdage.

Alle bibliotekerne i Egedal er nu ”åbne” biblioteker, som vil sige, at man som borger har adgang til biblioteket uden der er personale tilstede i ydertiderne samt om søndagen. Dette er gældende for Smørum, Ølstykke og Stenløse biblioteker. Ganløse bibliotek er selvbetjenings bibliotek, hvor der ikke er noget personale.

Ud over biblioteksdrift, f.eks. udlån af bøger og andet, er bibliotekerne en form for fremskudt borgerservice, hvor borgerne blandt andet kan få oprettet NEM- ID, hjælp til formidling og brug af offentlige hjemmesider og selvbetjeningsløsninger. Biblioteket er endvidere kendetegnet som et uformelt rum, hvor borgeren kan vælge enten blot, at være til stede eller deltage gode i bibliotekernes mangeartede foredrags- og undervisningstilbud.

I maj 2015 slog Egedal Kommune dørene op for et nyt bibliotek i det nye Kulturhus i Stenløse som er placeret i det gamle rådhus.

Borgertorv og Biblioteker har ansvar for Egedal kommunes hjemmeside og Bibliotekernes hjemmeside. Hjemmesiderne skal sikre, at man som borger i Egedal Kommune har en let tilgængelig adgang til information og selvbetjening samt en digital indgang til Egedal kommune. Samtidig sikres, at de løsninger Egedal Kommune stiller til rådighed, er dem borgerne ønsker at bruge igen.

Fra primo 2016, er Egedal kommune også på Facebook og Bibliotekerne har som selvstændig institution været på Facebook siden 2014. 

Den Tværfaglige Myndighed 

Visitation af hjælpemidler, genoptræning, pleje og omsorg m.m.

Områderne betjener i dag borgere, der har behov for kompenserende støtte enten grundet alderdom eller handicap. Enhederne visiterer ydelser til den enkelte borger - hovedsageligt ældre. Enheden forvalter borgerens ret til valget mellem offentlige og private leverandører. Endvidere arbejdes med rehabilitering i forhold til, at borgere efter længerevarende eller alvorlige sygdomsforløb i videst muligt omfang bliver i stand til at klare sig selv. 

I 2015 har året været præget af stigende tilgang af borgere, og Den Tværfaglige myndighed har været præget af rigtig mange projekter som fortsætter i 2016. Blandt andet samarbejdet med Center for Sundhed og Omsorg "Det gode hverdagsliv", som er et projekt der ser på borgerens ressourcer, om hvordan man fortsat kan være aktiv og tage ansvar for eget liv, efter et hårdt sygdomsforløb.

Integration

Integrationsområdet har i 2015 været præget af situationen ude i verden. Egedal Kommune har i 2015 modtaget 144 flygtninge, uden familiesammenføring. Egedal kommune har igangsat opsætning af pavilloner, samt fået taget flere kommunale bygninger i brug, for at kunne løfte opgaven omkring boligplacering af de modtagne flygtninge. På trods af det store antal er det lykkedes Egedal Kommune, at sikre en god og effektiv integration af både børn og voksne.

Kontanthjælp

I 2015 har kontanthjælpsområdet været præget af det stigende antal flygtninge. Dette er klaret indenfor den nuværende normering. 

Budgetafvigelser 

Regnskabet for Center for Borgerservice udgør 233,346 mio.kr. I forhold til det oprindelige budget er det 16,015 mio. kr. i merforbrug, og i forhold til det korrigerede budget er det 3,472 mio.kr. i merforbrug

Der er i løbet af året givet tillægsbevillinger for 12,543 mio.kr.

Generelt

Der er i forbindelse med omorganisering i Centeret omplaceret følgende bevillinger i mellem rammerne.

Fra sekretariatet er der omplaceret lønbudget på netto -14,3 mio.kr.

Til Bibliotek og Borgertorv er det netto omplaceret lønbudget på 7,437 mio.kr.

Til Den Tværfaglige myndighed er der netto omplaceret løn for 6,863 mio.kr.

Sekretariat og ledelse

Regnskabet for Sekretariat og ledelse udgør 14,7 mio.kr. Forskellen mellem det oprindelige budget på 26,4 mio.kr. og det korrigerede budget på 13,3 mio.kr. er på 13,2 mio.kr.

Den primære årsag til forskellen skyldes omorganiseringen i centeret, jf. ovenstående.

I forhold til det korrigerede budget er der et merforbrug på 1,451 mio.kr. som dels skyldes lønmerforbrug på 0,656 mio.kr. 

Merudgifterne til drift udgør 0,885 mio.kr. skyldes blandt andet temadage samt udgifter til kursus- og kompetencemidler i forbindelse med reorganiseringen af centeret. Regnskabet viser merindtægter på 0,503 mio. kr. hvilket skyldes gebyrer/indtægter for sundhedskort og rykkergebyrer.

Konsekvens budget 2016

Konsekvensen af afvigelserne på løn og drift er beregnet til at udgøre merudgifter på hhv. 1,1 mio.kr. og 0,542 mio. kr. Heraf indgår merudgifter på løn 0,738 mio.kr. og 0,460 mio.kr. fra Den Tværfaglige Myndigheds ramme. Merindtægter på gebyrer forventes at udgøre -0,631 mio.kr. Det vil betyde en netto merudgift i 2016 på 1,011 mio. kr. Af de 1,1 mio.kr. udgør 1,4 mio.kr. effektiviseringsgevinster som endnu ikke er udmøntet. Disse vil blive fordelt på alle centerets rammer i 2016.

Borgerkontakt

Regnskabet for Borgerkontakt udgør 110,0 mio. kr. Forskellen mellem det oprindelige budget på 109,8 mio. kr. og det korrigerede budget på 110,9 mio.kr. er på 1,1 mio.kr. Budgettet er opjusteret med tillægsbevillinger på 3,7 mio. kr. til udgifter for midlertidige flygtningeboliger på integrationsområdet og til merudgifter til hjælpemiddeldepotet. Tillægsbevillingen blev delvis finansieret af mindre udgifter til førtidspensioner på 2,6 mio. kr. 

I forhold til det korrigerede budget er der et netto mindre forbrug -0,891 mio.kr. fordelt med mindreudgifter på drift på -1,341 mio.kr. og mindre indtægter på 0,450 mio.kr.

Afvigelsen på driftsudgifterne skyldes især pensionsområdet, hvor særligt udfasningen af de gamle pensionsområder har været større end forventet. Herudover er der merudgifter til mellemkommunale betalinger på køb på 1,281 mio.kr. der delvis modsvares af merindtægter på salg på 0,257 mio.kr.

Konsekvens budget 2016.

Budgettet for 2016 til integrationsområdet er baseret på udmeldinger fra Udlændingestyrelsen i august 2015. Denne prognose vil grundet det pres der er på området, og udgifterne forventes derfor at være stigende, hvorfor området vil blive fulgt nøje.

Udviklingen i antal førtidspensionister vil i samarbejde med Udbetaling Danmark blive fulgt. Tendensen kan jf. regnskabsresultatet være en hurtigere udfasning af de gamle pensionsområder end budgetlagt, hvilket kan medfører mindre udgifter til området. Der er beregnet en gennemsnitlig ydelse pr. førtidspensionist på 88.136 kr. pr. år.

Den Tværfaglige Myndighed

Regnskabet for Den Tværfaglige Myndighed udgør 74,7 mio.kr. Det oprindelige budget udgør 54,4 mio. kr. Det korrigerede budget udgør 70,9 mio.kr. en forskel på 16,5 mio.kr.

Èn af årsagerne til forskellen i det oprindelige og det korrigerede budget skyldes omorganiseringen i centeret, hvor der er tilført lønmidler på 6,9 mio.kr. Disse midler er finansieret af rammen vedr. Sekretariat og ledelse. De øvrige budgettilpasninger vedr. tillægsbevillinger til:

Yderligere lønudgifter på 2,0 mio.kr. – heraf er 1,0 mio.kr. finansieret af sekretariat og ledelse.

Special pædagogisk bistand til voksne 0,6 mio. kr.

Forebyggende foranstaltninger til børn og unge på 0,6 mio.kr.

BPA § 96 – Borgerstyret personlig assistance på 5,7 mio. kr.

Afløsning og a astning i eget hjem § 84 på 0,2 mio. kr.

Kommunikationscenter mm. 0,2 mio. kr. Plejevederlag til pasning af døende på 0,4 mio. kr. Integrationsudgifter på netto 1,8 mio.kr.

Regnskabsafvigelsen på netto ca. 3,8 mio.kr., består af merudgifter på 5,4 mio.kr. der delvis opvejes af merindtægter på ca. 1,6 mio.kr.

Merudgifterne i forhold til det korrigerede budget skyldes:

Administrativ løn, merudgifter på 0,738 mio. kr.

Herudover har der været merudgifter til drift jf. nedenstående:

● Undervisning og gennemførsel af ”projekt Bedre Afgørelse” med udgift til ekstern konsulent 0,350 mio. kr.

● Afholdelse af temadage i DTM i forbindelse med organisationsændring pr. 1. maj 2015 0,145 mio. kr. 

Hjælp til personlig pleje og praktisk hjælp

Det samlede regnskabsresultat til personlig pleje og praktisk hjælp, udgør 44,0 mio.kr. og er 1,844 mio.kr. større end korrigeret budget.

Der har været merudgifter på netto 1,970 mio. kr. til betaling til private leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp. I mange år har området været underbudgetteret og i forbindelse med genkvalificering af budgettet, blev budgetstyringsmetoden ”Halsnæs Modellen” benyttet i samarbejde med Center for Administrativ Service. Metoden tager udgangspunkt i at borgere i en bestemt aldersgruppe udgør en bestemt udgift (mængde og pris). På trods af implementering af denne budgetstyringsmetode har der været et merforbrug på området, hvilket bl.a. skyldes afregning af 13 måneder.

Desuden udgør 0,752 mio.kr. merudgifter for tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne § 96.

På integrationsområdet har der været en netto merudgift på 0,732 mio. kr. som følge af ophold på hotel.

I forbindelse med overførselssagen vil der yderligere blive søgt om udmøntning af indkøbseffektiviseringer vedr. tøjvask for visiterede hjemmeboende på 80.000 kr.

Bibliotek og borgertorv

Regnskabet for Bibliotek og borgertorv udgør 33,9 mio.kr. Det oprindelige budget udgør 26,8 mio. kr. Det korrigerede budget udgør 34,8 mio.kr. Forskellen mellem det oprindelige og det korrigerede budget er 8,0 mio.kr. hvilket primært skyldes omorganisering i centeret hvor der er tilført lønbudget på 7,5 mio.kr. og givet tillægsbevillinger vedr. etablering af Biblioteket i Stenløse Kulturhus på 0,4 mio.kr.

Regnskabet viser en mindre udgift på -0,855 mio. kr. som vedrører Borgertorvets drift. Mindre udgiften svarer stort set til demografipuljen der er på 0,717 mio.kr. Demografipuljen er nulstillet i 2016.

I forbindelse med overførselssagen skal der yderligere udmøntes indkøbseffektiviseringer på ortopædisk fodtøj på 87.500 kr.