Center for Plan, Kultur og Erhverv

Kort præsentation af centeret

Centerets opgaver spænder over mange forskellige opgavetyper.

Planlægning som omfatter udarbejdelse af Plan- og agenda-21-strategier, energi- og klimastrategier, erhvervsstrategi, miljøvurderinger, kommune- og lokalplanlægning og Geografisk Informations System (GIS-system).

Myndighedsbehandling i form af administration af planer og diverse love, herunder byggesagsbehandling, opkrævning af ejendomsskatter og forbrugsafgifter, tilsyn med den almene boligsektor og tinglysning i forbindelse med centerets opgaver. På folkeoplysningsområdet er det administration af tilskudsregler, lokalefordeling, syv aftenskoler og ca. 200 foreninger. Hertil fordeling af lokaler og faciliteter på skolerne. 

Driftsopgaver som omfatter driften af Kommunens idræts- og kulturfaciliteter:

  • Fem idrætsanlæg, ni haller, en svømmehal, et friluftsbad samt tre tennisanlæg.
  • En fælles musikskole, der tilbyder musikundervisning til skolebørn i Egedal Kommune.
  • Kultur med blandt andet tre lokalhistoriske arkiver, museum, kunstformidling, øvrige kulturelle foreninger, kulturhuse samt 18 foreningshuse med mere. 

 

Beretning 

Byggesagsbehandling

I 2015 har centeret ikke kunne fastholde en ventetid + sagsbehandlingstid på 6-8 uger, selvom arbejdsgangene er optimeret for at fastholde fokus på en hurtig og smidig sagsbehandling.

Den forventede ventetid på sagsbehandling er i 2015 steget til 12 uger, da der er indkommet 25 % flere sager til behandling end året før. Opkrævning af timebaseret gebyr og hastesagsbehandling af midlertidige flygtningeboliger har også kostet ressourcer.

Endelig har der også i 2015 været brugt tid på forberedelse af digitale ansøgninger og integration med øvrige sagsbehandlingssystemer.

Der er igangsat efterscanning af statiske beregninger i gamle byggesager, så byggesagsarkivet kan blive helt elektronisk.

Planstrategi

I 2015 blev planstrategien færdiggjort og vedtaget endeligt. I den forbindelse blev der afholdt et velbesøgt borgermøde på Egedal Rådhus. I tråd med den forudgående proces, var mødet tilrettelagt med aktiviteter og fællesspisning og dialog i mindre grupper.

Lokalplanlægning

Der er fortsat mange byggeønsker, og ønsker om salg af kommunale ejendomme, som har krævet udarbejdelse af nye lokalplaner.

Det været muligt at arbejde med de prioriterede planer for 2015.

Udbudsmateriale

Der er i 2015 udarbejdet et nyt layout for udbudsmaterialer, og samarbejdet med Center for Ejendomme og Intern Service og Center for Teknik og Miljø omkring salg og udbud af grunde er kommet i fastere rammer. Det har ført til, at en lang række storparceller har kunnet udbydes med henblik på en efterfølgende lokalplanlægning.

Energiområdet

I 2015 har energiområdet været præget af, at indsatsen i stigende grad foregår i regi af regionale og tværkommunale samarbejder. Centeret har deltaget i Regionens projekt Energi på Tværs, som i juni måned kulminerede med de 29 borgmestres vedtagelse af den fælles vision for vedvarende energi i 2050.

Centeret har været initiativtager og projektleder på 2 puljeprojekter under Energi på Tværs. Det ene projekt om organisering af energiarbejdet og kommunens repræsentation og rolle i forsyningsselskaberne. Det andet projekt blev gennemført i samarbejde med Egedal Fjernvarme og undersøgte muligheden for hurtigere udbredelse af varmepumper uden for kollektiv forsyning.

I regi af Gate 21, er Egedal en del af projektet Vækst via Energirenovering. Projektet er initieret af Region Hovedstaden og skal dels sikre metoder til dataopsamling og kortlægning og dels udvikle strategier til fremme af energirenoveringen i private boliger.

Under Afsnit I planlagde og gennemførte centreret arrangementet Innovation, vækst og ny Energi, som udover en konference og oplæg gav plads til en energimesse med stande og udstilling fra virksomheder og forsyningsselskaber samt kommunen, repræsenteret ved CEI, CTM og CPK.

Egedal har været repræsenteret i sekretariatet for Energiforum i regi af Vestforbrænding A/S og deltaget i planlægning og afvikling af en fælleskommunal møderække. Desuden har der været deltagelse i KL’s Energinetværk og Energistyrelsens samarbejder med flere landsdækkende møder og konferencer.

I 2015 besluttede Byrådet en certificering af Egedal By og givet bidrag til udredningen omkring de kommunale solcelleanlæg samt udvikling af Egedal Fjernvarme.

Fredninger

Fredningen af Værebro Ådal har været under udarbejdelse siden 2007, og der er i 2015 omsider truffet afgørelse i Fredningsnævnet om fredningens ikrafttræden. Fredningen er påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet, der behandler sagen.

Almene boliger

Styringsdialogen med de almene boligselskaber er med individuelle møder med de enkelte boligselskaber og et årligt fællesmøde fortsat i 2015. Generelt opleves der tilfredshed fra boligselskaberne og et godt internt overblik og tværgående samarbejder.

De fleste boligorganisationer er meget interesseret i byggemulighederne i kommunen.

Der er lokalplanlagt for nye almene boliger på de tidligere rådhusgrunde i Ølstykke og Smørum. Der er ved at blive opført almene boliger i Egedal By, og der er yderligere en grund hertil på vej i området.

GIS og digitalisering

Statens grunddataprogram er blevet fulgt i 2015, og der er ingen hængepartier.

I samarbejde med Center for Teknik og Miljø har der været fokus på at få et korrekt og opdateret datagrundlag for vejadministration. Arbejdet vil fortsætte med datagrundlaget for stierne i 2016.

Der er igangsat en proces for at udfase det licensbetalte desktop GIS og overgang til freeware.

Erhverv

I 2015 er der udarbejdet og vedtaget en ny erhvervspolitik. Erhvervspolitikken blev til med baggrund i input fra dialogmøderne i forbindelse med Planstrategien, fokusgruppemøder med erhvervsforeningerne og virksomheder, samt input fra de afholdte dialogmøder i erhvervsområderne. Politikken blev vedtaget i Byrådet i december 2015.

I 2015 blev der etableret og afholdt netværksmøder med de tre netværksgrupper for lokale håndværksvirksomheder, som en del af Bedre Bolig ordningen. 35 var tilmeldt uddannelsen til Bedre Bolig rådgivere, hvoraf otte har bestået uddannelsen. I august blev magasinet Boligforbedring omdelt til 10.000 husstande. Magasinet har fokus på energirenovering, bl.a. med fire sider om Egedal Kommunes indsats. For at sikre bedst mulig viden har vi deltaget i energinetværksgrupper på tværs af kommunerne bl.a. Gate 21.

Møder med virksomhederne

Som et forsøg på, at etablere en tættere dialog med virksomhederne, er der i 2015 afholdt dialogmøder i erhvervsområderne i Værebro, Toppevad og Stenløse (Maglevad/Frydensberg). Herudover har der været et tæt samarbejde med Jobcenteret om den virksomhedsrettede indsats. Autobranchen blev besøgt og kontakter skabt mellem Jobcenteret og den enkelte virksomhed, ligesom alle virksomheder fra Virksomhedsundersøgelsen i 2014 blev besøgt. Herudover har der løbende været afholdt møder med virksomheder, som har henvendt sig til kommunen i Iværksætterhuset.

Aktiviteterne målrettet ”Startup virksomheder” er fortsat med fuld styrke i 2015, hvor Startupmøder, Startupcaféer og 1:1 rådgivningerne gennem Hovedstadens Iværksætterprogram blev suppleret med Workshops og webTV om alt det, der er godt at vide fra start.

Egedal For Alle Messen

Egedal Kommune havde en fælles stand og CPK var tovholder.

Innovationsfestivalen

CPK havde i forbindelse med festivalen en koordinerende rolle i forbindelse med planlægning, økonomi og indgik i projektgruppe som sparringspartner til festivalledelsen. Centeret indtrådte som coach for konkurrencedeltagerne under afviklingen af festivalen.

Nøgletal

Der har i 2015 været arbejdet med 8 lokalplaner, heraf er en afsluttet i 2015 og tre vedtages endeligt i januar 2016. Der har i forbindelse med lokalplanarbejdet været arbejdet med 3 kommuneplantillæg i årets løb. 

 

Kultur

Der har igen i 2015 været aftalt samarbejde med DGI, Julemærkehjemmet og Region Hovedstadens sygehus i Hillerød om gennemførelse af projekt ”Jump4Fun”, hvor såvel Ølstykke Gymnastikforening som Ledøje-Smørum gymnastikforening har etableret hold for børn med overvægtsudfordringer.

I forbindelse med kulturaktiviteter har der traditionen tro også i 2015 været gennemført arrangement med ”Svensker-slaget” i Smørum med mellem 700 og 800 deltagere. Der er i efteråret gennemført ”Golden Days” med temaet ”Important Shit”, hvor der i 2-3 uger var lavet utallige spændende arrangementer.

Jul i Egedal er på 2. år gennemført med stor succes med julemanden og Absalon samt maskotten ”Ege”. Jul i Egedal gennemføres hver lørdag i julemåneden. Nyhedsbrevet ”Kultur4U” blev i 2015 udgivet en gang om måneden, og var med til at skabe overblik over tilbud og aktiviteter i kommunen. Kommunearkivet er fra sommeren 2015 yttet fra CAS til CPK.

Kultur og Fritidspolitik

I 2015 blev der vedtaget en ny Kultur- og fritidspolitik, som dækker perioden 2015-18. Der har i den forbindelse været afholdt en velbesøgt workshop.

15. marts 2015 blev Kulturhuset i Stenløse indviet og taget i brug. Der har været stor borgerinvolvering, hvor borgerne selv står for Fællesråd og Brugerråd. Kultur og Fritid stiller medarbejderresourcer til rådighed. Musikskolen, Egedal Bibliotekerne, Ung Egedal samt Historiens Hus laver aktiviteter i Kulturhuset sammen med borgerne og deltager også i serviceringen af huset.

I samarbejde med brugerne udarbejdes evaluering af Kulturhusets drift og aktiviteter for det første års virke i foråret 2016.

Spejderne i Egedal

Spejderhytterne på Engen, Ølstykke, har i et godt samarbejde indgået aftaler om rokering af spejdernes faciliteter således, at der er skabt både depotplads og forbedret aktivitetslokaler.

DDS Maglevad har fået renoveret såvel klimaskærmen, som indendørs istandsættelser. Huset fungerer nu optimalt med alle rum i brug til aktiviteter. 

Idrætsanlæg og kultursteder

I 2015 er det sket en målrettet styrkelse af helhedstænkningen gennem en fælles ledelse placeret på samme matrikel. Desuden er der på hvert Idrætscenter inkl. Ølstykke Svømmehal, Ganløse friluftsbad og Boesagerskolens svømmesal sikret en lokal ledelse med assisterende halinspektører. Der er i 2015 etableret ”Åben Hal” for familierne i Egedal. Der skiftes hver måned mellem idrætscentrenes matrikler til afholdelse af ”Åben hal”. Projektet har i efteråret været en succes med mange besøgende, især mindre børn med forældre har deltaget.

I 2015 er der gennemført renovering af såvel Ganløse friluftsbad og Boesagerskolens svømmehal, således at begge bade kan leve op til gældende miljøkrav pr. 1/5 2015. Ganløse friluftsbad blev genåbnet med et stort arrangement 8/7 2015.

I Ølstykke svømmehal er der i 2015 etableret et wellness-område samt infrarød sauna. Disse aktiviteter har været godt besøgt siden etableringen.

Der er afsat anlægsmidler på budget 2016 til renovering og lovliggørelse af Ølstykke Svømmehal. Badet lukker pr. maj 2016 og ca. 8 mdr. frem ifølge den godkendte tidsplan. 

Musikskolen

Elevtal stabiliseret

Efter implementeringen af folkeskolereformen oplevede musikskolen en markant elevnedgang hos de 5-9 årige. Denne nedgang i elevtallet er heldigvis vendt, og går i den rigtige retning. I sæsonen 2015/2016 er ventelisten pr. 05. januar 2016 på 167 elever. 

Folkeskoleprojekter

Der er realiseret større læringsforløb fra sæsonen 2015/2016 i folkeskolen. Der er tale om 6 instrument-klasser og 6 kompagnonklasser på distriktsskole Ølstykke samt musikprofilklasse på Slagslunde Skole (distriktsskole Ganløse).

Som noget nyt har Musikskolen haft ca. 250 elever igennem undervisningsforløb hver uge i Kulturhuset i Stenløse. Der er 36 ugers undervisning pr. år. Der kommer også en masse forældre og pårørende igennem huset ved denne aktivitet. Musikskolen har afholdt store arrangementer gratis for alle borgere, som har haft fuldt hus hver gang f.eks. Syng Sammen (med orkester og solister) og familierytmik.

Der er endnu ikke så mange borgere, der har gjort brug af de åbne lokaler i musikzonen, som musikskolen har udrustet med musikudstyr, og som alle borgere kan bruge.

I 2015 har Egedal Musikskole realiseret sine planer omkring mere billedlig kommunikation. Der er etableret beskrivende videosite om musikmiljøerne og undervisningen i musikskolen til gavn for borgere og interesserede brugere, samt dokumenteret oplevelser på facebook, Instagram, kommunens sider og i pressen.

Lærerne har også taget de sociale medier i brug, som undervisnings- og kommunikationsplatform til elever og forældre med bl.a. videoklip af øvelser til indstudering af musik.

Lokalebookning

I hele 2015 er der arbejdet på et nyt og tidssvarende lokalebookingssystem til afløsning af nuværende bookingsystem, som fra sommer 2015 ikke længere vedligeholdes. Det er af afgørende betydning, at det ny bookingsystem er webbaseret, så foreningsliv, borgere og brugere får et brugervenligt system, og kan reservere lokale online. 

Økonomiopfølgning 

Budgetafvigelser

Centeret har i 2015 netto fået tillægsbevillinger på 1,6 mio. kr.

Sekretariat og ledelse har fået en tillægsbevilling på 0,5 mio. kr. til strategiske mål om plan- og agenda 21 strategi.

Planlægning, byggeri og erhverv har netto fået en tillægsbevilling på 0,066 mio. kr. Der er tilført 0,225 mio. kr. til forøgelse af ressourcerne til planlægning og salg af ejendomme, en reduktion på digital post (effektivisering) med 0,08 mio. kr. og en reduktion på lønfremskrivningen med 0,074 mio. kr.

Kultur og fritid har i alt fået tilført 2,077 mio. kr. Der er omplaceret 2 medarbejdere fra Musikskolen til kultur- og fritidsområdet (0,894 mio. kr.) på baggrund af en administrativ omstrukturering i centeret. Der er tilført 0,276 mio. kr. pga. ytning af en medarbejder fra Center for Administrativ Service. Der er givet 0,9 mio. kr. til Innovationsfestivallen og 0,034 mio. kr. til rengøring. Endelig er der en reduktion på 0,127 mio. kr. på baggrund af den reducerede lønfremskrivning.

På Idrætsanlæg mv. er der en reduktion på 0,063 mio. kr. på baggrund af den reducerede lønfremskrivning.

På erhvervsområdet er der netto sket en reduktion på 0,004 mio. kr., som dækker over flere ændringer. Der er tilført 0,25 mio. kr. til erhvervskoordinatoren, 0,1 mio. kr. til kommunikationsstrategi, 0,15 mio. kr. til events i Egedal by, 0,1 mio. kr. til EU-kontor, men reduceret med 0,6 mio. kr. på erhvervspuljen. Endelig er der reduktion på 0,004 mio. kr. på baggrund af den reducerede lønfremskrivning.

På Musikskolens område er der reduceret med i alt 0,944 mio. kr. To medarbejdere er flyttet til Kultur og fritid, og der er reduceret med 0,05 mio. kr. på baggrund af den reducerede lønfremskrivning. 

 

Generelle bemærkninger til resultatet

Helt overordnet kan det udledes af regnskabsresultatet, at der er et samlet mindreforbrug på 247.000 kr., svarende til en forbrugsprocent. på 99,5 %. Imidlertid er der enkelte større differencer på hovedområderne, der kort her skal gøres rede for.

Sekretariat og ledelse har et mindreforbrug på 412.000 kr., hvilket især kan henføres til ikke forbrugte midler på det strategiske mål i 2015.

Planlægning, byggeri og erhverv har mindreforbrug på 76.000 kr., men en forbrugsprocent. på 99,5 %.

Kultur og fritid har et mindreforbrug på 613.000 kr., svarende til en forbrugsprocent. på 95,8 %. Det er især manglende ansøgninger vedrørende lokaletilskud i 2015. Disse forventes at indkomme i løbet af foråret 2016. Hertil mangler der afregninger for mellemkommunale betalinger. 

Idrætsanlæg m.v. har et mindreforbrug på 162.000 kr., svarende til en forbrugsprocent. på 98,8 %.

Erhvervsområdet har et merforbrug på 207.000 kr., som især handler om manglende overførsel af løn til erhvervskoordinator fra strategiske midler.

Musikskolen har et merforbrug samlet på 839.000 kr. Det er især lønkontoen i forbindelse med igangsættelse af musiske samarbejdsaktiviteter med folkeskolen, som er finansieret af Musikskolen, men også regulering af løn for medarbejdere, der er flyttet internt i centeret.

Målopfølgning

Beskrivelsen af målopfyldelse kan ses i bilag til årsrapport. 

Budgetafvigelser