Center for Sundhed og Omsorg

Center for Sundhed og Omsorg samler de fleste tilbud på sundhed-, forebyggelses- og omsorgsområderne i forhold til den voksne del af Egedal Kommunes befolkning. Centeret består af fire afdelinger: Pleje, Forebyggelse & Sundhed, Madservice & Kantine samt Ledelse & Stab.

CSO har ved årsskiftet ca. 510 medarbejdere, herudover står centeret for uddannelse af ca. 80 SOSU-elever og uddannelsesforløb for ca. 70 terapeut- og sygeplejestuderende. 

Beretning

Store ændringer i administrationen

Administrationen i CSO har til 2015 været en selvstændig enhed, med en leder der refererede til centerchefen og 9 medarbejdere. Efter opsigelse fra leder, over flytning af opgaver og medarbejdere til Sundhedscenterets reception under Træningsteamet, samt over flytning af opgaver i forbindelse med ”Parat til Fremtiden” til CAS ved årets udgang, er der i stedet ansat en økonomikonsulent, som del af staben. Der er 1 administrativ medarbejder tilbage, der refererer til lederen af Forebyggelse og Sundhed. Administrationen i CSO er permanent nedlagt som selvstændig enhed.

LEAN i Træningsteam m.v.

I 2015 har der været gennemført et LEAN projekt i Træningsteamet med ekstern bistand. Resultatet blev en besparelse på knapt 1 mio. kr. Medarbejderne har været meget engagerede i dette, og der har været en positiv tilgang og forståelse, der kan dokumenteres med at løbende målinger af ”Den Sociale Kapital” blandt alle medarbejdere er steget under processen.

Døgnpladser med store udfordringer

Døgnpladserne har også gennemført LEAN proces med ekstern bistand med et godt resultat, men her har resultatet været et klarere overblik over opgaverne, der skal løses, og beskrivelser af hvordan borgerforløbene optimeres.

De 20 midlertidige pladser har haft et turbulent år efter sammenlægning og udflytning til Sundhedscentret november 2015.

Opgaverne på de 20 pladser har ændret meget karakter og tyngde det sidste år, og det har hverken budget eller medarbejdere været klar til. Normeringen har taget udgangspunkt i de forhold, der var på aflastningspladserne på Porsebakken og på rehabiliteringspladserne i Damgårdsparken for 2 år siden, og dette billede er ændret væsentligt. Et eksempel på dette er, at rehabiliteringspladserne for 2 år siden som oftest havde 5-7 rehabiliteringsforløb ad gangen, men i dag er antallet nær det dobbelte.

De ændrede opgaver og omfanget af disse, har betydet en større udskiftning af medarbejdere og dermed en del ledige stillinger gennem hele året. Dette har der været kompenseret for med vikarer, hvilket har betydet et merforbrug til løn i 2015. Der er givet en tillægsbevilling på 1,8 mio. kr. i 2016, men selv det øgede lønbudget vil kræve en yderligere tilpasning af ydelser på Døgnpladserne, hvis det skal overholdes i 2016. 

Det Gode Hverdagsliv

Det Gode Hverdagsliv er navnet på den store forebyggende, rehabiliterende og aktiverende indsats, der er iværksat i samarbejde mellem CBS og CSO. Penge fra Ældremilliarden er investeret i undervisning af alle medarbejdere i en mere aktiverende og rehabiliterende tilgang til opgaverne og i ansættelse af 3 rehabiliteringskonsulenter, der i 2015 primært har arbejdet i de 3 hjemmehjælpsgrupper. Det opleves på alle måder som en succes, selv om det må forventes at det fortsat vil tage år, før hele processen er færdig, og alle medarbejdere er helt med. En rapport fra KORA om implementeringen kommer i begyndelsen af 2016, men den foreløbige rapport, der kom i december, siger bl.a. at ”alle medarbejdere oplever, at der er sket en væsentlig forandring blandt plejepersonalet.

Forandringen ses i deres dialog med hinanden, hvor plejepersonalet diskuterer borgernes potentiale for enten at fastholde deres nuværende funktionsniveau eller øge det”.

I første kvartal 2016 er KORA købt til at lave en analyse af de økonomiske konsekvenser, og den forventes færdig til foråret. Rapporten skulle gerne vise, at Det Gode Hverdagsliv har været en god investering, der giver både bedre livskvalitet til borgerne og færre udgifter til kompenserende hjælp.

Nyt Aktivitetscenter

2015 var også året, hvor Aktivitetscenteret, der lå på Porsebakken, blev samlet med de 2 dagcentre for demente, der lå i Damgårdsparken og på Tofteparken i et nyt fælles Aktivitetscenter i Damgårdsparken. De nye rammer, der bl.a. også har en Café, skal understøtte udviklingen af de dagtilbud CSO har ansvaret for, en udvikling der er accelereret af de store besparelser, der er sket i Aktivitetscenteret med budget 2016. Aktivitetscenteret skal nu primært koncentrere sig om tilbud til de svageste borgere, mens en del af de borgere, der hidtil har benyttet tilbuddet, må finde/anvises andre tilbud i f.eks. frivilligt regi. 

Budgetafvigelser