Center for Teknik og Miljø

Præsentation af centeret

Center for Teknik og Miljø udgøres af en centralt placeret administration på rådhuset og en decentral enhed placeret på materielgården. Arbejdet på rådhuset er primært planarbejde og myndighedsopgaver samt anlægsopgaver, mens arbejdet på Materielgården primært er vedligeholdelsesopgaver. Centerets samlede økonomiske ramme er fordelt på nedenstående fire rammer.

CTM-sekretariat og ledere

Under denne ramme findes lønomkostningerne til ledere og administrativt personel herunder sagsbehandlere samt omkostninger til telefoner, IT, kontorartikler, abonnementer, kørsel, kompetenceudvikling med mere.

Natur, miljø og vej

Under denne ramme findes løn- og driftsomkostninger til vandløbspleje, driftsomkostninger til miljøbeskyttelse og jordforurening, til planlægning på grundvands- og spildevandsområdet, til naturpleje og skadedyrsbekæmpelse samt omkostninger til vejanlæg, broer og busdrift.

Affald

Affaldsområdet er til forskel for de andre rammer brugerfinansieret og skal holdes adskilt fra centrets øvrige tre rammer.

Under rammen findes lønomkostninger, al administrativt indkøb i form af kontorartikler, IT, konsulentbistand med mere samt de store gebyrposter på dagrenovation, storskrald, farligt affald og genbrugsstationer.

Beretning

CTM-sekretariat og ledere

I 2015 har der fortsat været fokus på at kanalisere kompetencemidlerne til de medarbejdere, der løser nye opgaver, i forhold til hvad der er deres udgangspunkt. Der er dels kommet nye opgaver og stillinger til centret samtidig med, at der er flere medarbejdere, der har forladt centret på grund af sygdom og flytninge. Centret har også skullet ruste sig til at overtage opgaver fra en medarbejder, der er opsagt på grund af besparelser. 

Materielgården

Materielgården har i 2015 gennemført en effektivisering på 1,6 mio. kr. Effektiviseringen er gennemført samtidig med, at der er gennemført en række forbedringsprojekter, der har været med til at gøre Egedal Kommune smukkere og samtidig fremadrettet vil give en mere effektiv drift.

Bekæmpelse af ukrudt på fortove og langs kantsten er genindført, efter det tidligere har været sparet væk. Til ukrudtsbekæmpelsen er der indkøbt en maskine, der bekæmper ukrudt med varmt vand. Maskinen er den første af sin art købt af en kommune i Danmark, og er den mest effektive og innovative løsning.

På vejområdet har der været fokus på renovering af fortove. Der er gennemført større fortovsrenoveringer følgende steder; Garbogårds Allé, Åkandehaven, Hvidehøjvej, Farumvej og Rosenvænget. Der har også været fokus på at registrere fejl og mangler på kommunens vejvandsafledningssystemer.

Samarbejdet med private leverandører optimeres løbende, hvorfor en stadig større del af Materielgårdens budget bliver brugt til private leverandører samtidig med at Materielgårdens lønbudget bliver tilsvarende mindre.

Natur, miljø og vej

Vandløb

Kommunen udfører vandløbspleje i henhold til regulativforpligtigelserne. Også i 2015 har den kommunale vandløbspleje af Værebro Å været genstand for debat. En stor del af bredejerne ønsker bedre afvanding. Ændring af afvanding forudsætter en reguleringssag, hvor indsatsen finansieres efter gavnsprincip iht. vandløbsloven.

I 2015 igangsattes arbejdet med revidering af kommunens vandløbsregulativer. Første led i denne proces er gennemført i form af vedtagelsen af et nyt fællesregulativ for 32 interne kommunevandløb.

Teknik- og Miljøudvalget har endvidere i 2015 besluttet at nedklassi cere 4 vandløb, hvormed vedligeholdelsen overdrages til bredejerne. Nedklassificeringen sker på foranledning af økonomiaftale mellem regeringen og KL om regelforenkling på vandløbsområdet.

Grundvand

Kommunen har i 2013 udpeget BNBO områder (BoringsNæreBeskyttelsesOmråder). Arbejdet med BNBO er fortsat i 2014 i form af samarbejde med HOFOR om realisering af grundvandsbeskyttelse ved arealrestriktioner og fastlæggelse af erstatninger. Arbejdet forventedes udmøntet i påbud primo 2015, men har afventet revurdering af punktkilder fra Region Hovedstaden. Forventningen er nu, at der udsendes påbud primo 2016. Disse forventes påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet.

Med regeringens endelige vedtagelse af Vandplan 1 den 30. oktober 2014 og kommunens kommunale handleplan den 28. oktober 2015 er tidspunktet fastlagt for hvornår indvindingstilladelserne i kommunen skal være fornyet. Tidspunktet er fastsat til den 28. oktober 2016.

Status vedr. indvindingstilladelserne er, at der er gennemført tilsyn på HOFORS 6 kildepladser og kommunens 13 vandforsyninger og kommunen har modtaget ansøgning om fornyet indvindingstilladelse.

Status på kommunens indsatskortlægning er at samarbejdet med Høje Taastrup om Nybølle indsatsplan afsluttes i 2016 og at indsatsplan Smørum-Ballerup påbegyndes i 2016.

Spildevand

Alle de kommunale påbud om forbedret spildevandsrensning i det åbne land, og påbud om tilslutning til offentlig kloak er udsendt.

Der er i 2015 vedtaget et tillæg til spildevandsplanen om at Egedal By separatkloakeres. I december 2015 er ny type spildevandsplan præsenteret. Planen er digital og udformet i open source, hvor fokus har været på administrativ effektivisering og tydelig kommunikation med borgeren. Tekstmæssigt fylder planen kun 5 sider. Det eneste nye spildevandstekniske er at Dyvelåsen separatkloakeres.

Ultimo 2015 er taksterne til rottebekæmpelse revurderet. Den nye bekendtgørelse har medført en 4 dobling i udgiften til rottebekæmpelse. Taksterne dækkes via rottegebyret på borgernes skattebillet.

Naturpleje

Kommunen gennemfører naturpleje i henhold til sine forpligtigelser og med en prioriteret indsats i natur 2000 området i kommunens nordlige del. Som et væsentligt redskab kan fremhæves hegning og aftaler med dyreholder om naturpleje ved dyretryk.

Årets bekæmpelse af Bjørneklo har resulteret i 140 påmindelsesbreve (101), 9 påbud (24) og 2 politianmeldelser (2). Tallet i parentes, er tallet for 2014.

Klimatilpasning

På baggrund af kommuneplanens prioriterede klimatilpasning er der i 2015 fokuseret på Stenløse. Det er besluttet at arbejde videre med en 2-delt løsning om, dels at omlægge Stenløse Å udenom Stenløse By, og dels at omdanne det gamle vandløb igennem byen til et teknisk anlæg.

Der er undersøgt mulighed for at etablere LAR (lokal a edning af regnvand) på Lærkeskolen, hvorunder også andre lokaliteter er inddraget.

Skybrudsprojektet ved Egedal By som forventedes at blive gennemført i 2015, er stødt ind i juridiske udfordringer og er derfor endnu ikke etableret.

Stormflodsbeskyttelsen af Jyllinge Nordmark og Egedal borgerne i Tangbjerg er skitseret og berørte lodsejere skal i januar 2016 stemme om projektets finansiering.

Vejbelysning

Den sidste del af kommunens vejbelysning blev overtaget fra DONG Energy A/S i 2015. Moderniseringen af knap 4000 lamper er også afsluttet i 2015. I driften af anlægget er der brugt ere midler til ekstraarbejder end forudsat, idet anlægget ikke alle steder har levet op til den forventede standard.

Varmeforsyning

”Egedal Fjernvarme A/S” driver varmeforsyning fra tre eksisterende lokalkraftvarmeanlæg og to anlæg i Maglevad og Stenløse Syd.

Kommunalbestyrelsens vedtagelse om at arbejde med en overordnet strategisk energiplan i regi af Gate 21 i fællesskab med Region Hovedstaden er videreført i 2015.

Kollektiv trafik

I 2015 er der påbegyndt en analyse af mulighederne for at koble den kollektive busdrift sammen med skolekørselen. Forslaget forventes fremlagt til beslutning i februar 2016.

Anlægsprojekter

Vedligeholdelse af broerne i kommunen er fortsat i 2015. I 2015 blev anlæggelsen af supercykelstien mellem Ølstykke og Ballerup og den nye cykelsti ad Farumvej fra Ganløse til Skovangs Allé igangsat og forventes afsluttet i 2016. 

I 2015 blev etableringen af byrummet ”Torvet” i Stenløse Syd sat i gang. Torvet er stort set færdigt, men bliver først indviet i foråret 2016, når det sidste asfaltlag er lagt på pladsen og kunstværket på torvet er færdigt.

2015 er byggemodningen af Egedal By og Dyvelåsen igangsat. I Egedal By er der gennemført en række geotekniske forundersøgelser og arkæologiske undersøgelser. I Dyvelåsen er der igangsat en arkæologisk forundersøgelse
af området. Endvidere er der ved at blive udarbejdet et fælles totalrådgiverudbud for selve byggemodningen af Egedal By og Dyvelåsen (etablering af veje, kloakker, pladser, rekreative arealer mv.). 

Affaldshåndtering

I 2015 blev resten af de 20 år gamle affalds- beholdere udskiftet i Stenløse og Ølstykke områderne. Der er blevet udviklet og indført en app ”Affaldsportal” så borgerne kan melde manglende afhentning af affald, se deres afhentningstidspunkter mv. fra deres telefon. Endvidere blev planlægningen af de nye affaldssorteringsløsninger for glas, papir, plast og metal hos husstandene igangsat, sammen med udarbejdelsen af nyt EU-udbudsmateriale for indsamlingen af dagrenovation. 

 

Budgetafvigelser 

I hovedsagen udgøres forskellene i det oprindelige budget og det korrigerede budget i rammen for:

Sekretariat og ledelse 160.000 kr.: en bevilliget stilling til opgradering af arbejde med lokalplaner på 225.000 kr. samt en reduktion af lønfremskrivningen på 65.000 kr.

Materielgården 1.712 mio. kr.: overførsler fra 2014 på 758.000 til maskininvestering og 965.000 kr. til varekøb. 74.000 kr. til TR kompensation, reduktion af lønfremskrivning på 110.000 kr. samt indtægt fra rengøringsudbud.

Natur, miljø og vej 700.000 kr.: overførsel fra 2014 til brorenovering på 1.414 mio. kr., reduktion af udgifter til kollektiv tra k (Movia), samt tilførsel af 100.000 kr. til strategiske mål fra CBS samt reduktion af lønfremskrivning på 5.000 kr. 

Affaldshåndtering 91.000 kr.: reduktion af lønfremskrivning på 91.000 kr.

Overordnet går CTM ud med et mindreforbrug på 5.763 mio. kr. på det skattefinansierede område og et mindreforbrug på 1.268 mio. kr. på det bruger finansierede område. Forskellen på det korrigerede budget og regnskabet kan forklares ved:

Sekretariat og ledelse 9.000 kr.: budgettet indeholder hovedsagelig lønudgifter, hvor korrigeret budget og regnskab balancerer.

Materielgård 1.096 mio. kr.: mindreforbruget udgøres af en effektiviseringsgevinst på 800.000 kr. fra ”Ny drift – et smukkere Egedal”, som Byrådet på deres møde i december 2015 vedtog at lægge i kassen. Det resterende beløb er et mindreforbrug på vintertjenesten. Tilpasningen af omstruktureringer på kontoplanen i forbindelse med ”Ny drift – Et smukkere Egedal” er nu endeligt afsluttet. Det betyder, at der er yttet midler fra lønkontoen til konto for entreprenørarbejde svarende til det oprindelige planlagte. 

Natur, miljø og vej 4.658 mio. kr. der er større mindreforbrug på: 

 1. 1.  2.640 mio. kr. på vejbelysning. Mindreforbruget var forventet. 2015 er det første år Kommunen har overtaget og drevet den fulde vejbelysning i kommunen. På grund af usikkerhed om anlæggets stand har budgetterne ikke været tilpasset i 2015. Der har tidligere været lagt hhv. 1,2 og 0,7 mio. kr. i kassen fra vejbelysningskontoen. I 1. kvartal 2016 vil budgettet for vejbelysning blive justeret og tilpasset forholdene.

 2. 2.  655.000 kr. på den kollektive busdrift. Budgettet er i løbet af 2015 nedjusteret med 800.000 kr. Det endelige regnskab fra Movia på årets driftsudgifter fremsendes og udlignes i januar 2017.

 3. 3.  294.000 kr. på rådgiverkontoen. Det skyldes, at der i 2015 ikke har været større sager på varmeforsyningsområdet, hvor der har været brug for rådgiverhjælp.

 4. 4.  245.000 på de private fællesveje. Pengene var afsat til et projekt om finansiering af vejbelysning på private fællesveje, som ikke blev effektueret.

 5. 5.  213.000 kr. vejafvandingsbidrag. Bidraget varierer fra år til år, og afhænger af, hvor meget det regner.

 6. 6.  185.000 kr. på klimasikring i Stenløse. Der er i 2015 gennemført forundersøgelse af muligheden for at etablere lokala edning af regnvand (LAR) på Lærkeskolen. Forundersøgelsen viste, at projektet ikke kunne betale sig på grund af særlige forhold vedrørende boldbanernes og kunststofbanens beliggenhedskote. Pengene søges overført til forundersøgelse på en anden lokalitet i Stenløse i 2016.

  7. 160.000 kr. på brovedligeholdelse.

  8. 125.000 kr. på bjørneklobekæmpelse, hvilket skyldes effektiviseringer af arbejdet.

  9. 109.000 kr. på naturpleje, hvilket skyldes forsinkelser på hegningsaftaler. 

Affaldshåndtering 1.268 mio. kr. fordeles hovedsagelig i: 

Mindreforbrug

1.3 mio. kr. for aktiviteter på genbrugsstationerne. Det blev på Byrådets møde den 12. december 2015 besluttet, at overføre 884.000 kr. af overskuddet til et projekt om forbedring af genbrugsstationen i Stenløse.

1 mio. kr. fra administration af affaldsordningerne (informationsindsats, mindre projekter mv.).

900.000 kr. på ordningen for indsamlingen af glas og papir i kuber til renholdelse omkring og tømning af kuberne.

Merforbrug

1 mio. kr. på behandling af affald fra dagrenovationsordningen, da der har været større mængder end forventet og taksten for behandling af affald er steget, siden budgetterne blev lagt.

1 mio. kr. som en mindre indtægt på affaldsordningerne end budgetteret, hvilket hovedsageligt kan tilskrives en mindre indtægt på salg af genanvendelige materialer.