Direktion og Sekretariater

Beretning

Nye ideer og innovation har præget 2015.
På Byrådets strategiseminar i april blev der arbejdet med de strategiske mål, som Byrådet påbegyndte i 2013. De fire strategiske mål Ung i Egedal, Sund i Egedal, Involvering af civilsamfundet og Promovering af Egedals byudviklingsområder sætter hver fokus på områder, hvor der gøres en særlig indsats. I 2015 blev de fire 4-årige strategiske mål i budgetlægningsprocessen suppleret med endnu ét mål med fokus på Folkeskolen og de 0-25 årige med arbejdstitlen ”Læring og dannelse”. Det nye strategiske mål skal for alvor have ben at gå på i 2016. Det strategiske arbejde blev derudover afrundet med en Innovationsfestival i november, som bandt strategiske mål sammen på en helt ny og ofte overraskende måde.

Innovationsfestivalen med titlen ’Rethink living’ bød på konferencer, workshops, koncerter, fællesspisning, kunstoplevelser, prisuddelinger, koncerter og mange andre oplevelser, der hyldede de nye og gode idéer og inspirerer til gentænkning af hverdagen. Festivalens fokus på at gentænke hverdagen var en kobling mellem Byrådets vision – ’Hverdag og fælleskab i bevægelse’ og de fem strategiske mål.

Under overskriften ”Egedal har en plan” blev Byrådets Planstrategi med visionen præsenteret på 4 borgermøder. Planstrategi 2015 - Hverdag og fællesskab i bevægelse blev til efter re veltilrettelagte og velbesøgte dialogmøder med borgerne i efteråret 2014. På borgermødet i juni 2015 blev intentionerne for realisering af planen fremlagt og borgerne blev inviteret ind til dialog om visionens fire temaer:

● Muligheder for alle

● Energi og miljø i balance

● Mangfoldighed i den nære kultur og natur

● Let adgang til arbejde

De mange inputs skal bruges i det videre arbejde med Planstrategien.

Effektivisering og trivsel er hinandens forudsætninger og skal gå hånd i hånd.

Gennem 2015 har der været et fortsat fokus på den organisatoriske målsætning med effektiviseringsprogrammet Parat til fremtiden. Målet om et økonomisk råderum på 125 mio. kr. med årsvirkning i 2018 er ikke opfyldt endnu – men godt på vej. Fokus har været på administrative effektiviseringer, økonomistyring, arealreduktion, indkøb og udbud, it-effektiviseringer, optimering af brugen af skolernes faciliteter, kapacitetstilpasning til dagtilbudsområdet, optimal opgaveplacering, forebyggende arbejde indenfor det sociale område, samarbejds ader i forhold til kontanthjælpsmodtagere og energioptimering af tekniske anlæg.

Det andet organisatoriske mål om intern kommunikation som indsatsområde – har bevirket en lang række indsatser på ledelses- og medarbejderniveau gennem ledersamlinger, chefseminar og kursusaktiviteter bl.a. om den kommunikerende medarbejder.

I foråret gennemførte organisationen en ledelsesevaluering med et udviklingsorienteret fokus, der skal give de bedste muligheder for at styrke den kommunale opgaveløsning bl.a. gennem tværfaglige samarbejde, hvor et vigtigt element er udvikling af ledelse og lederne samt udvikling af ledelsesteams. Evalueringen viste, at tilfredsheden med ledelsesevnerne ligger på et ganske godt niveau. Evalueringen og de medfølgende handleplaner skal medvirke til, at niveauet bliver endnu bedre.

En anden undersøgelse, der blev gennemført i sensommeren var APV og Trivselsundersøgelsen for medarbejdere på det nye Rådhus og Sundhedscenter. Resultatet viser samlet set et år efter ind flytningen, at tilfredsheden ligger pænt på 3,76 ud af 5 mulige blandt de 74 % medarbejdere, der har svaret. Et flot resultat, som skal fortsættes fastholdt og øget fremadrettet. En del af forklaringen på, at vi ikke nåede 4 udspringer i høj grad af de fysiske forhold som lys, lyd og indeklima, der i nogen grad hænger sammen med de udeståender, der fortsat er med totalentreprenøren for byggeriet af Rådhus og Sundhedscenter.

I forhold til samarbejde – og den nye arbejdskultur – oplever mange, at det nye hus har skabt bedre samarbejde og kommunikation mellem centrene. Ibrugtagning af nyt rådhus og sundhedscenter er med andre ord kommet godt fra start.

MEDskabelse – en ny samarbejdskultur - blev født på H-MED’s seminar i efteråret 2014. MED- skabelse skal være ét af de væsentlige svar på de strategiske udfordringer, som vedholdende presser sig på og et samarbejde om at effektivisere og styrke kerneopgaven giver den gode arbejdsplads. MEDskabelse ligger smukt i tråd med den styrket kultur.

Der har været tryk på kommunale driftssamarbejder i 2015. Analyser, strategier, vurderinger og forhandlinger på områderne indenfor Beredskabet, vand- og spildeforsyningen, IT- Forsyningen og basistandplejen har været på dagsordenen med en række forskellige Nordsjællandske kommuner. 

 

Budgetafvigelser

Driftsregnskabet for Direktion og Sekretariater for 2015 viser et forbrug på 15,9 mio. kr., jf. tabel 1.

I forhold til det oprindelige budget på 43,6 mio. kr. er der et mindreforbrug 27,7 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget er der et mindreforbrug på 1,9 mio. kr.

Det samlede mindreforbrug på 27,7 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget består af:

  • Mindreforbrug på 27,3 mio. kr. på rammen under Kommunaldirektøren. 
  • Merforbrug på 31.000 kr. på rammen under Udviklingssekretariatet.
  • Mindreforbrug på øvrige direktørrammer på 0,4 mio. kr.

I det følgende er redegjort for de dele af budgettet, hvor der er størst afvigelse mellem det oprindelige budget og regnskabet.

Kommunaldirektørens ramme

Det oprindelige budget på Kommunaldirektørens ramme udgør 32,8 mio. kr., mens det korrigerede budget udgør 7 mio. kr.

Forskellen på 25,8 mio. kr. skyldes, at kommunaldirektørens budgetramme blandt andet indeholder puljemidler, som udmøntes ved budgetomplaceringer, hvilket reducerer budgettet. Det gælder for eksempel budgetsikkerhedspuljen på 20 mio. kr., hvor hele puljen er anvendt i 2015.

Desuden indgår, at midler for 3 mio. kr. til de strategiske mål tilsvarende udmøntes til andre centre. Dertil kommer at der i det korrigerede budget er indregnet et overført mindreforbrug fra 2014 på ca. én mio. kr. samt en pulje til udmøntning af besparelser ved det nye rådhus og sundhedscenter.

Mindreforbruget på Kommunaldirektørens ramme udgør 27,3 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget, mens der set i forhold til det korrigerede budget er et mindreforbrug på 1,5 mio. kr.

Udviklingssekretariatet

Udviklingssekretariatet har et merforbrug på 31.000 kr. i forhold til det oprindelige budget. I forhold til regnskabsresultatet balancerer korrigeret budget og forbrug fuldstændigt.

Øvrige direktørområder

På de øvrige direktørrammer er der et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. i forhold til såvel det oprindelige budget som det korrigerede budget. Det skyldes mindreforbrug ved nedlagt direktørområde, uforbrugte midler i udviklingspulje samt kontorhold og løn.