Driftsudgifter fordelt efter art

Den artsopdelte oversigt over driftsudgifterne viser, hvordan kommunens samlede udgifter fordeler sig på lønninger, køb af varer og tjenesteydelser, betaling til og fra stat, regioner og kommuner, tjenestemandspensioner, øvrige tilskud og overførsler samt indtægter både i form af skatter og tilskud, refusion og øvrige indtægter.

Lønninger

De samlede lønninger er fra 2014 til 2015 faldet ca. 76,5 mio. kr. hvilket er grundet i et fald i det faktiske antal personale forbrug på ca. 50 fuldtidsstillinger, se endvidere personaleoversigten.

Køb af varer og tjenesteydelser

Der er fra 2014 til 2015 sket et fald i køb af varer og tjenesteydelser på ca. 9,3 mio. kr.

Betaling til og fra stat, regioner og kommuner

Betalinger til stat, region og kommuner er fra 2014 til 2015 faldet med ca. 30,3 mio. kr. mens der fra 2013 til 2015 er sket et fald på ca. 56,4 mio. kr.

Overførsel til personer

Udgifterne hertil er steget med ca. 26,8 mio. fra 2014 til 2015.

Tjenestemandspensioner

Udgifterne er i 2015 steget med 0,5 mio. kr. i forhold til regnskabet i 2014. Der er i året indtægtsført 12 måneders indbetalinger fra kommunens pensionsselskab. 

Øvrige tilskud og overførsler

Forbruget er steget med 0,6 mio. kr.

Finansforskydninger (puljemidler)

Puljemidler er faldet med 3,4 mio. kr. i 2015

Statsrefusion

Der har i 2015 været en stigning i statsrefusioner på 19,2 mio. kr.

Skatter og tilskud

Der er fra 2014 til 2015 sket et fald i skatter og tilskud på 3,3 mio. kr.

Finansudgifter og indtægter

Samlet set er indtægterne 13,5 mio. kr. lavere i 2015 end i 2014.

Andre indtægter

Indtægterne er faldet med med ca. 17,6 mio. kr. fra 2014 til 2015.