Ledelsespåtegning

Økonomiudvalget har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2015 for Egedal Kommune.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget- og Regnskabssystem, idet de deri krævede skemaoversigter findes i et særskilt bilag.

Vi anser de transaktioner, der er afspejlet i regnskabet som værende i overensstemmelse med de love og regler, som kommunen er underlagt, ligesom de underliggende dispositioner er gennemført under skyldig økonomisk hensyntagen.

Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at årsrapporten overdrages til revision.

Ølstykke, den 20. april 2016.

 

Willy R. Eliasen                                                        Lars Wilms
Borgmester                                                              Kommunaldirektør