Noter til regnskab

Noter til den udgiftsbaserede resultatopgørelse

Kommunalbestyrelsen vedtog med budget 2015 en uændret udskrivningsprocent for den kommunale indkomstskat på 25,7 procent og en grundskyldpromille på 23,98. Det blev samtidig besluttet at budgettere på baggrund af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Indkomstskatten indbragte 2.009,6 mio. kr. i 2015.

Kommunens indtægter fra selskabsskat, anden skat og dækningsafgift har udgjort 26,3 mio. kr. Det svarer stort set til samme niveau som indtægterne indbragte i 2013 og 2014 regnskaberne.

Anden skat vedrører kildeskattelovens § 48 E, populært kaldet forskerskatten, samt skat af dødsboer og har udgjort 2,5 mio. kr.

Grundskyld indbragte 228,9 mio. kr., hvilket er 6,1 mere end i 2014.

Egedal Kommune har totalt modtaget 35,5 mio. kr. i generelle tilskud. Heraf udgør udgifterne til den kommunale udligning 127,7 mio. kr., mens der er modtaget 84,1 mio. kr. i statstilskud – inkl. reguleringer. Udligning af selskabsskat har bibragt 8,8 mio. kr., mens udligning vedrørende udlændinge har kostet netto 7,5 mio. kr. Der er i 2015 betalt 5,4 mio. kr. i bidrag til regionen og et bidrag på 4,3 mio. kr. til puljen for Kommuner i Hovedstadsområdet med økonomiske vanskeligheder.

Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud har udgjort 4,1 mio. kr., generelt løft af ældreplejen 4,2 mio. kr., styrket løft af ældreplejen 5,6 mio. kr. og tilskud vedrørende folkeskoler 1,1 mio. kr.

Tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet har for Egedal Kommune udgjort 14,9 mio. kr. mens bidrag til andre kommuner med høj andel af borgere med sociale problemer har udgjort 2,7 mio. kr. 

De samlede renteindtægter for 2015 udgør i alt 19,3 mio. kr. Størstedelen af renteindtægterne kommer fra forrentning af SOLT kapitalen, som i 2015 har givet et afkast på 16,8 mio. kr.

SOLT er forkortelsen for ”sælg og lej tilbage”. Det omfatter aftaler Egedal Kommune har indgået vedrørende en række skoler i Stenløse og Ølstykke. SOLT er nærmere beskrevet under beretninger.

De samlede renteudgifter for 2015 udgør 12,4 mio. kr. Renteudgifter af langfristet gæld vedrører renter af kommunens lån. 

Noter til finansieringsoversigten

Der er i løbet af 2014 optaget lån for 0,9 mio. kr. mere end kommunens låneramme giver mulighed for, hvorfor der i 2015 er foretaget et ekstraordinært afdrag på 0,9 mio. kr. 

Der er i 2015 optaget lån for 38,5 mio. kr. Årets låneberettigede udgifter udgjorde i 2015 i alt 36,8 mio. kr., hvorfor der er optaget lån for 1,7 mio. kr. for meget. Dette reguleres i 2016. 

Den likvide beholdning er faldet fra 2014 til 2015 med 65,2 mio. kr. Årsagen er dels stigende driftsudgifter samt planlagt restfinansiering af byggeri vedrørende rådhus og sundhedscenter. 

Noter til den omkostningsbaserede balance

Kommunens kortfristede tilgodehavender er fra 2014 til 2015 faldet med 17,8 mio. kr.

Saldoen på kortfristede tilgodehavender er et øjebliksbillede ultimo regnskabsåret som kan variere relativt meget. Mellemregninger mellem årene varierer relativt meget i 2014 og 2015 sammenlignet med 2013. Dette skyldes ændrede konteringsregler. 

Langfristede tilgodehavender er fra 2014 til 2015 steget med i alt 65,2 mio. kr. 

Stigningen vedrører deponerede beløb med 37,5 mio. kr. samt aktier og andelsbeviser med 12,6 mio. kr. 

Tabellen med hensatte forpligtigelser viser et fald på 3,2 mio. kr. fra 2014 til 2015. Faldet skyldes et fald i skyldige feriepenge samt ny hensættelse vedrørende verserende retssager. 

Den kommunale forpligtigelse vedrørende åremålsansættelser optages i regnskabet. Beløbet er et udtryk for den forpligtigelse, i form af fratrædelsesgodtgørelse, som kommunen har i forbindelse med ophør af et åremålsansættelsesforløb. 

Kommunens kortfristede gæld er faldet med 21,4 mio. kr. fra 2014 til 2015. 

Anden kortfristet gæld er faldet med 26,3 mio. kr. Anden kortfristet gæld er gæld til kommunens leverandører af varer og tjenesteydelser. 

Den samlede langfristede gæld er i 2015 steget med 11,1 mio. kr. Stigningen skyldes hovedsageligt at låneoptagelse for såvel 2014 og 2015 med i alt 77,0 mio. kr. er foretaget i 2015. 

Egenkapitalen udgør forskellen mellem kommunens aktiver/formue og passiver/gæld. Egenkapitalen er på denne måde et udtryk for kommunens formue. Fra 2014 til 2015 er egenkapitalen faldet med 87,1 mio. kr. 

Der er nærmere redegjort for udviklingen i aktiver og passiver i kommentarerne til omkostningsbaseret balancen pr. 31.12.2015. 

Tabellen viser udviklingen i de garantier, eventualrettigheder og –forpligtigelser, som kommunen har godkendt, og som det fremgår af tabellen, har disse forpligtigelser været svingende de seneste år.

I ”Bilag til Årsrapport” er forpligtigelserne specificeret.