Nyt rådhus og sundhedscenter

Præsentation af projektorganisationen

Byggeriet af Egedal Kommunes nye rådhus og sundhedscenter har været organiseret under Økonomiudvalget, der er udpeget som byggeudvalg. Den administrative projektorganisation har været opbygget med en styregruppe, bestående af Direktionen, hvortil Center for Sundhed og Omsorg samt Center for Ejendomme og Intern Service og et ad hoc MED-udvalg har været tilknyttet. 

Beretning

’I foråret 2013 begyndte hovedprojekteringsfasen, hvori byggeriet blev planlagt og beskrevet i detaljer. Første spadestik blev taget den 11. marts 2013, og opførelsen af Egedal Kommunes nye rådhus og sundhedscenter skred derefter hurtigt frem.

Præcis ét år efter, den 11. marts 2014, var der rejsegilde.

Den 6. november 2014 blev huset overdraget til Egedal Kommune. I den efterfølgende weekend blev der yttet ind, så det var klar mandag den 10. november 2014, hvor medarbejderne indtog huset.

Tirsdag den 18. november 2014 indviede Hendes Majestæt Dronning Magrethe II rådhuset og sundhedscenteret.

Bygningerne fremstår som et usædvanligt smukt og sammenhængende byggeri, hvor den høje grad af bæredygtighed blandt andet betyder, at rådhushaven på taget af sundhedscenteret skal reducere CO2-udslippet og genanvende regnvandet. Der er tale om et yderst energieffektivt byggeri, der efterlever energikravene til 2020-byggeri jævnfør bygningsreglement BR10. Det særlige bygningsdesign sikrer et lavt energiforbrug og mest mulig brug af dagslys.

Indvendigt bliver borgerne budt velkommen i et 950 kvadratmeter stort og meget lyst og imødekommende borgertorv, et atrium med amfiteatertrappe, en byrådssal og en fleksibel mødesal og udsyn til det åbne kontormiljø.

Der er etableret en hel etage med mødelokaler, der kan bruges af kommunens ansatte og foreningslivet i kommunen.

Kontormiljøet, med de åbne, fleksible og inspirerende rum, sikrer et godt fysisk arbejdsmiljø for kommunens ansatte og medvirker til, at kommunen fortsat er en attraktiv arbejdsplads. At kommunens personale samles i én bygning, indebærer en effektiviseringsgevinst i form af mindre transporttid og forbedret adgang til videndeling medarbejderne i mellem.

Fra rådhuset er der direkte adgang til sundhedscenteret og døgnpladserne.

I sundhedscenteret er der etableret inden- og udendørs faciliteter til genoptræning. Derudover er der etableret et træningskøkken, hvor borgerne kan trænes i at lave sund mad.

I forbindelse med sundhedscenteret er der opført 20 døgnpladser. Døgnpladserne er beregnet til korte ophold, for eksempel efter endt behandling på hospital og inden borgerne kan  klare sig selv i eget hjem. Disse boliger er medvirkende til at sikre, at borgerne ikke opholder sig længere end nødvendigt på hospitalet efter endt behandling.

I forlængelse af de midlertidige boliger er opført et plejecenter med 72 plejeboliger. 

Udvendigt bliver der ere forskellige pladser, hvor der arbejdes med indretning af byrummene, så de tilpasses de urbane tanker, der er lagt op til i lokalplanen for området. Pladserne vil blive færdiggjort umiddelbart efter færdiggørelsen af plejecenteret. 

Økonomiopfølgning

Budgetafvigelser

Budgettet er opdelt på tre overordnede poster:

● Totalentrepriseomkostninger
● Uforudsete udgifter
● Øvrige udgifter

Der har pr. 31. december 2015 samlet set været et forbrug på ca. 317,7 mio. kr. Desuden er der disponeret for ca. 17,9 mio. kr. I alt er der således disponeret for ca. 335,6 mio. kr. ud af det reviderede budget på 337,7 mio. kr. Pt. ser der således ud til at være et samlet mindreforbrug på ca. 2,1 mio. kr. Erfaringerne fra anlægsprojektet viser dog, at der stadig kan opstå udgifter, som på nuværende tidspunkt ikke er forudset, og det må derfor forventes, at det reviderede budget anvendes fuldt ud.

Der blev på Byrådets møde d. 25. november 2015 givet tillægsbevilling på 7,5 mio. kr. til det oprindelige budget på 330,2 mio. kr. Tillægsbevillingen skyldtes prisfremskrivning af det oprindelige budget. 

Finansiering af rådhus og sundhedscenter

Byrådet besluttede d. 22. august 2012, at rådhuset og sundhedscenteret skal finansieres via ”lån” i SOLT-depot på 275 mio. kr. Den resterende del af byggeriet finansieres med det på budgettet allerede afsatte rådighedsbeløb til sundhedscenteret.