Omkostningsbaseret balance

Noterne er beskrevet i særskilt afsnit: ”Noter til regnskabet

Kommentarer til omkostningsbalancen

Formålet med balancen er at vise kommunens aktiver og passiver opgjort ultimo året for både regnskabsåret og året før. Passiverne er summen af 4egenkapital og forpligtigelser.

Der er sket en samlet afgang i aktiver og passiver fra 2014 til 2015 på ca. 91 mio. kr. fra 3.552 til 3.461 mio. kr.

Materielle anlægsaktiver

Værdien af kommunens materielle anlægsaktiver er faldet med 76,4 mio. kr., hvilket primært skyldes afskrivning på bygninger.

Finansielle anlægsaktiver

De nansielle anlægsaktiver er steget med 72,2 mio. kr. 

Omsætningsaktiver

Omsætningsaktiver er faldet med 80,8 mio. kr. Den likvide kassebeholdning er faldet med ca. 64 mio. kr. og tilgodehavender er faldet med 16 mio. kr.

Hensatte forpligtigelser:

Funktionen dækker forpligtigelser vedrørende tjenestemandspensioner og åremålsansættelser. Kommunens forpligtigelser er fra 2014 til 2015 steget med ca. 3,6 mio. kr. på grund af stigende tjenestemandsforpligtigelser. Herudover er der afsat 5 mio. kr. til eventuelt tab i forbindelse med en verserende retssag. Der er foretaget en aktuarberegning pr. 31. december 2012. Aktuarberegning skal foretages hvert 5. år.

Gældsforpligtigelser:

De samlede gældsforpligtigelser er faldet med 1,2 mio. kr.

Egenkapitalen:

Egenkapitalen er faldet fra 1.379,1 mio. kr. i 2014 til 1.285,6 mio. kr. i 2015, hvilket svarer til et fald på ca. 93,6 mio. kr.