Personaleoversigt

Personaleoversigten angiver det faktiske personaleforbrug omregnet til fuldtidsansatte målt i årsværk. Oversigten tæller alle personer, som har været aflønnet af Kommunen, det vil sige både fastansatte og timelønnede personer. Ansatte som er langtidssygemeldte, eller på barsel, tæller også med i personaleoversigten. Opgørelsen er baseret på forbruget. Det betyder, at nyansattes ferie fratrækkes. 

Personaleoversigten er opdelt på hhv. hovedkonto og på centre. I oversigten der er opdelt på centre er forsyningsvirksomhed, elever og personer i jobtræning skilt ud.

Ser man på det samlede personaleforbrug i perioden 2012 – 2015, er der tale om et fald på 78,9 årsværk over en 4-årig periode. 

 

 

Direktører og Sekretariater

Direktion og sekretariater har anvendt 8,4 årsværk i 2015. Reduktionen på 1,5 årsværk i forhold til 2014 skyldes, at direktionen er reduceret fra 4 til 3 direktører. Dertil er én medarbejder omplaceret til Center for Ejendomme og Intern Service. En sammenligning til 2012 er ikke mulig, da Direktion og Sekretariater da var en anden konstruktion. Derudover blev bevillingen til Borgmestersekretariatet og Kommunalbestyrelsen i 2013 flyttet til Center for Administrativ Service.

Center for Administrativ Service

Fra 2012 til 2015 er antallet af fuldtidsmedarbejdere i CAS steget fra 41,5 til 64,9 svarende til en samlet stigning på i alt 13,4 årsværk.

Nettostigningen skyldes, at der i perioden er tilført en række opgaver til området. I forbindelse med organisationsændringen i 2013 blev der tilført ca. 14 fuldtidsstillinger til det nyoprettede Center for Administrativ Service, idet Borgmestersekretariat og Indkøbsfunktion blev samlet i CAS.

I december 2015 blev oprettet endnu en ny afdeling i CAS; Digitalisering og Effektivisering og der blev i den forbindelse tilført nye opgaver, normeret til i alt 9 årsværk. Afdelingen blev bemandet ved overførsel af personale fra øvrige CAS-afdelinger og fra Center for Borgerservice. Endvidere blev der givet en tillægsbevilling til opnormering af digitaliseringsområdet med 3 årsværk. Opnormeringen er finansieret ved effektiviseringer på it-kontrakter.

Udover netto-forøgelsen på 13,4 årsværk, er der således også sket en netto-reduktion, dvs. en effektivisering på ca. 9 årsværk samlet set for centret. Dette er opnået i forbindelse med NØPS-implementeringen og rådhuseffektiviseringerne samt løbende effektivisering på det administrative område.

Center for Skole og Dagtilbud

Fra 2014 til 2015 er antallet af fuldtidsstillinger i Center for Skole og Dagtilbud faldet fra 1430,44 til 1426,04, svarende til 4,4 årsværk.

For folkeskoler samlet er der en reduktion på ca. 3 årsværk, hvilket hovedsageligt skyldes et lavere antal klasser i skoleåret 2015/2016 end i 2014/2015.

Ungdomsskolen er reduceret på grund af en effektivisering med ca. 1,5 stilling.

Klubberne er reduceret med ca. 3,5 stillinger på grund af svagt faldende medlemstal.

På frokostordning er der en vækst på ca. 10 stillinger, hvilket skyldes, at der fra 1. januar 2015 blev skiftet leverandør til frokostordningen. Tidligere blev frokosten til daginstitutioner leveret som færdigmad fra Damgårdsparkens køkken, men fra 1. januar overgik leverancen til Fru Hansens Kælder, som leverer råvarer og delvist tilberedt frokost, som så endelig tilberedes i egne institutionskøkkener af køkkenmedarbejdere, som er en ny personalekategori, der er kommet i daginstitutionerne.

Der er reduceret med ca. 1 stilling på skolepsykologer på grund af budgetreduktion på området.

Center for Sundhed og Omsorg

Samlet set er der en stigning i antal årsværk i Center for Sundhed og Omsorg fra 406 årsværk i 2014 til 428 årsværk i 2015, svarende til 22 årsværk.

Årsagerne til dette skal søges i flere forhold. Dels har den demografiske tilvækst i 2015 betydet tilførsel af 2 årsværk til sygeplejerskerne og 5 årsværk til hjemmehjælpsområdet. Ældremilliarden gav i 2014 en tilvækst på 7 fuldtidsstillinger, men da de medarbejdere, der blev ansat i 2014, kun var ansat halvdelen af året (da pengene først blev frigivet i marts) var dette kun det halve gennemslag. I 2015 har stort set alle 6,3 mio. været anvendt på lønninger. Det har betydet en yderligere tilgang på 7 fuldtidsstillinger i 2015. Der har endvidere været oprettet 7 ekstra ventepladser på Porsebakken i 2015, pladser der holdes åben frem til det nye plejecenter Egeparken åbner 1. april 2016. Det har i 2015 givet 6 ekstra fuldtidsstillinger. I 2015 har der desuden været oprettet 2 midlertidige stillinger som henholdsvis proceskonsulent og kommunikationskonsulent som led i de strategiske mål. 

Center for Borgerservice

Personaleforbruget i Center for Borgerservice udgør i 2015 102,18 årsværk, heraf 2,85 årsværk vedr. brugerstyret hjælpeordninger i henhold til Servicelovens §§ 95 og 119, som ikke er administrativt personale.

De øvrige 99,3 årsværk fordeler sig på følgende måde:

Bibliotekerne 23,8 årsværk, Den Tværfaglige Myndighed 34,97 årsværk og Borgerkontakt 37,0 årsværk. Samlet set svarer det til et fald på -2,45 årsværk.

Center for borgerservice har i foråret 2015 omorganiseret administrationen. Konsekvensen heraf er blandt andet at Bibliotekernes årsværk er steget med 1,0 årsværk, Den Tværfaglige Myndighed har en stigning på 8,9 årsværk, medens der i Sekretariat og ledelse, samt borgerkontakt er et fald på -12,6 årsværk. Samlet set falder konto 6, Sekretariat og forvaltninger med 3,73 årsværk, der hovedsageligt skyldes omflytning fra konto 6, Sekretariat og forvaltninger til konto 5 for hospitalskoordinatorer samt ophør af frivillighedskoordinator, kontrolenhed primo 2015 og halv administrativ medarbejder på Borgertorvet. Herudover er der tilgang på to integrationskonsulenter, heraf er en ansat i foråret og en i sommeren 2015.

Jobcenter

Personaleoversigten for Jobcenteret viser en stigning i personaleforbrug på 5 årsværk til i alt 55 årsværk. Stigningen skyldes ansættelsen af 1 eksjobambassadør, der er lønnet af et statsligt tilskud. Hertil kommer at Jobcenteret har fået bevilget midler til ansættelse af to jobkonsulenter på integrationsområdet. Desuden er ansat to mentorer til indsatsen for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og borgere omfattet af integrationsloven.

Center for Social Service

Tabellen over antal fuldtidsstillinger viser, at der fra 2014 til 2015 på Center for Social Service er et fald fra 359,1 til 342 fuldtidsansatte, hvilket er et fald på 17,1 fuldtidsstillinger.

Faldet skyldes følgende fem ændringer:

Brugerstyret Personlig Assistance for handicappede er flyttet til Center for Borgerservice i 2014-15, hvilket er en reduktion på 3 stillinger i 2015.

Forebyggende foranstaltninger handicap voksne er faldet med 4 stillinger. Botilbud for voksne
er samlet faldet med 4 stillinger. Forebyggende foranstaltninger børn er faldet med 4 stillinger.

Administrationen er reduceret med 1,4 stilling.

De fagområder der har haft stigninger er under 0,5 stilling hver.

Center for Ejendomme og Intern Service

Center for Ejendomme og Intern Service har anvendt 51,2 årsværk i 2015. Det er et fald på 5,2 årsværk i forhold til 2014. Det skyldes tekniske servicemedarbejdere, der er omplaceret til skolerne. Fra 2013 til 2014 var der et større fald på 15,6 årsværk, hvilket skyldtes, at kantinen blev flyttet til Center for Social og Omsorg. Derudover betød dannelsen af et tværkommunalt it-selskab med Ballerup og Furesø Kommune, at 5,7 årsværk blev virksomhedsoverdraget til IT-Forsyningen I/S.

Center for Teknik og Miljø

I Center for Teknik og Miljø har der været et samlet fald i antallet af ansatte fra 71,17 til 69,29. Reduktionen i medarbejderstaben er sket på Materielgården, og skyldes gennemførelse af ”Ny Drift”, hvorved flere opgaver enten er sendt i udbud eller købt hos eksterne leverandører. På personaleoversigt er der desuden en del interne forskydninger af timer, som skyldes mindre timerokeringer hos de enkelte medarbejdere.

Center for Plan, Kultur og Erhverv

Det samlede antal medarbejdere er faldet fra 79,4 til 77,8. Der har i 2015 ikke været store ændringer i personalegruppen udover, at der er en stilling som erhvervskonsulent, der er nedlagt i 2015.