Renter, skatter tilskud og udligning

Økonomiopfølgning

Området viser en mindreindtægt på 1,9 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. I forhold til det korrigerede budget er der en merindtægt på 8,5 mio. kr.

Renter af likvide aktiver

Den budgetterede indtægt udgør forrentning af kommunens likvide beholdning. Der er en afvigelse i forhold til det oprindelige budget på 2 mio. kr. Dette skyldes, at kommunen, på grund af det lave renteniveau, skal betale negativ rente af indestående.

Renter af kortfristede tilgodehavender

Den budgetterede indtægt vedrører renter i forbindelse med betalingskontrol (debitorsystemet) og andre tilgodehavender.

Renter af langfristede tilgodehavender

Den budgetterede indtægt på 21,6 mio. kr. vedrører hovedsageligt SOLT. Indtægten herfra er afkast af den kapital, som kommunen har placeret hos 4 kapitalforvaltere. Der er en mindre-indtægt på 2,4 mio. kr.

Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder

Den budgetterede udgift vedrører forrentning af mellemværende mellem kommunen og renovationsordningen. Der er mindreudgifter for 87 t. kr., hvilket hovedsageligt skyldes et lavere renteniveau.

Renter af langfristet gæld

Den budgetterede udgift vedrører renter af kommunens langfristede gæld. Afvigelsen i forhold til det korrigerede budget udgør 87 t. kr.

Kurstab og kursgevinster

Der blev i 2008 indgået SWAP-aftaler for ca. 50 % af leasinggælden vedrørende SOLT.

Der har i 2011 været indfriet 4 swap-aftaler og i 2013 indfriet én, hvorfor udgiften er reduceret. 

En swap er en aftale mellem to parter om udveksling af rentebetalinger i en given periode. Der er tale om et fast renteben og et variabelt renteben.

Afvigelsen i forhold til det oprindelige budget på 1,5 mio. kr. skyldes mindreudgift til SWAP i forbindelse med SOLT. I forhold til det korrigerede budget er det 0,5 mio. kr.

Tilskud og udligning

Der er i forhold til det oprindelige budget en afvigelse på 4,4 mio. kr. Der er i løbet af året givet tillægsbevilling til netto mindreindtægter for 4,1 mio. kr., hvilket skyldes midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet samt regulering af bidrag til kommuner med dårlig udvikling i ledigheden og endeligt midtvejsregulering af de generelle tilskud. Afvigelsen i forhold til det korrigerede budget udgør en merindtægt på 8,6 mio. kr. og skyldes, at budgettet blev reduceret som følge af en forventning om, at statstilskuddet ville blive nedjusteret som følge af nye lavere skøn for pris- og lønudviklingen. Nedjusteringen blev imidlertid efterfølgende ikke realiseret i midtvejsreguleringen.

Refusion af købsmoms

Der budgetteres ikke med købsmoms, idet den netto momsudgift, som kommer fra alle momsbærende drifts- og anlægskonti, afregnes med Indenrigs- og Sundhedsministeriet, således at funktionen efter endelig afregning går i nul.

Skatter

I forhold til det oprindelige budget er der en afvigelse på 2,9 mio. kr. Der er givet tillægsbevilling til merudgifter for netto 1,2 mio. kr. vedrørende det skrå skatteloft samt tilbagebetaling af grundskyld.

Det betyder at afvigelsen i forhold til det korrigerede budget udgør en mindreindtægt på netto 1,7 mio. kr. Denne afvigelse skyldes tilbagebetaling af grundskyld sidst på året.