Center for Social Service

Beretning

Centeret består af en administration, myndighed og udfører.

Centerets opgave er at sikre, i tæt samarbejde med øvrige instanser, at følgende målgrupper får rådgivning og vejledning eller individuel tilrettelagt støtte:

 • ●  Børn, unge og familier med behov for særlig støtte

 • ●  Børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

 • ●  Voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

 • ●  Voksne med særlige sociale problemer, herunder udsatte, misbrugere og sindslidende

  Den bevilgende myndighed er opdelt i fire enheder: Tilsynsteam, Råd og vejledningsteamet, Team for børn, unge og voksne med handicap og Det Sociale Team.

  De udførende enheder består af Egedal Kommunes Bo- og Aktivitetscenter, Socialpsykiatri og Udsatte og Børn og Familier.

 •  

Forbedret styringsgrundlag

Projektet ”Forbedret styringsgrundlag” blev afsluttet i februar 2015, og siden har der været stort fokus på at konsolidere og udvikle økonomistyringen, ud fra de principper der blev defineret i projektet. Styringen er forbedret betydeligt, men det også blevet tydeligt, at der er behov for videreudvikling af den aktivitetsbaserede styring. Der er endnu ikke den ønskede gennemsigtighed og fuldstændige sammenhæng imellem økonomi og aktivitet. Der er også fortsat opgaver i forhold til botilbuddene og takstgrundlaget, som kræver udvikling af styringsprincipper og arbejdsgange.

Der vil derfor fortsat være stort fokus på økonomistyringen. Der er planlagt implementering af nye principper, som skal lette arbejdsgangene med opgaven. Samtidigt skal der udfases et registreringssystem, så rådgiverne undgår den dobbeltregistrering, de har lavet i 2015.

Udviklingsstrategien

Derudover er der arbejdet målrettet med at understøtte centerets udviklingsstrategi.

Udviklingsstrategien er CSS bud på, hvad centerets borgermålgrupper har behov for i dag og med det lidt længere sigt – hvordan målgrupperne og deres behov udvikler sig i de kommende år. Strategien besvarer hvordan vi fagligt og økonomisk effektivt vil løse opgaverne på det specialiserede socialområde. Strategien er således et udviklings- og styringsredskab på både det faglige, kvalitative plan og det administrative, økonomiske plan.

Udviklingsstrategien udmøntes i seks konkrete initiativer

 • ●  STU tilbud

 • ●  Hverdagsaktivering (dagtilbud)

 • ●  Bofællesskab/ opgangsfælleskab

 • ●  Fleksibelt familiehus (med aflastning, vandrehjemspladser, familiepladser, ungepladser)

 • ●  Hybler til unge

 • ●  Aflastning

I 2015 er hyblerne blevet etableret, og hverdagsaktiveringen afventer alene indflytning på Tofteparken i første kvartal af 2016, hvor aktiveringen skal huses. Endvidere er STU tilbuddet blevet færdigbeskrevet og klar til endelig politisk behandling. Byrådet vedtog på sidste møde i 2015, at ”Det Fleksible Familiehus” skal opføres i 2016. 

Ung i Egedal

Det strategiske mål ”Ung i Egedal” er blevet udfoldet i 2015 blandt andet med den store ungekonference i februar, og ungestrategien er netop blevet sendt i høring. Arbejdet med det strategiske mål har været en stor succes, og er en afgørende faktor for, at Egedal Kommune er blevet årets ungdomskommune 2016.

Målet overgår fra det specialiserede socialområde til normalområdet, hvorfor CSS overgiver det videre arbejde med det strategiske mål til Center for Skole og Dagtilbud.

Sverigesmodellen

I Budget 2016 er det vedtaget at Egedal Kommune skal implementere en ny sagsbehandlingsmetode på det specialiserede socialområde for både børn og voksne. Formålet med indsatsen er at sikre:

 • ● At børn, unge og voksne i udsatte positioner får en opvækst og et hverdagsliv så tæt på det almindelige som muligt

 • ●  Målrettede og helhedsorienterede indsatser, der praktiseres i et forløbsperspektiv med tæt opfølgning og gradvis nedtrapning for øje

 • ●  Effektiv ressourceudnyttelse – vi øger den faglige og menneskelige kvalitet af sagsbehandlingen samtidig med, at vi realiserer økonomiske besparelser

Modellen er kendt som Sverigesmodellen, og der skal følges op på sagerne meget hyppigere end i dag, hvorfor hver enkelt sagsbehandler skal have færre sager. Samtidigt ændres tilgangen til anbringelse af børn og unge, således at det altid er midlertidigt, og fokus på at vende tilbage i de oprindelige omgivelser.

I forhold til de voksne udsatte arbejdes der med at øge tilknytningen til arbejdsmarkedet og lokalsamfundet.

Der er tale om en stor kulturændring der skal implementeres i Kommunen. Center for Social Service skal tænke og handle anderledes, men der stilles også store krav til Center for Skole og Dagtilbud og til Jobcenteret. Der arbejdes i alle sager med et normaliseringsperspektiv, hvor inklusion tænkes ind i forhold til lokalsamfund og beskæftigelse. 

Myndighed

Myndighed og bestiller

Med afsæt i projekt ”Forbedret styringsgrundlag” er der arbejdet løbende med styringen af området. Der opleves fortsat et pres på området, og det har ikke været muligt at overholde budgetforudsætningerne for 2015, som lagde op til en reduktion i udgifterne på 4 mio. kr. i forhold til regnskab 2014. Styringen er forbedret betydeligt, men der er stadig et stort arbejde med at sikre gennemsigtighed og sammenhæng mellem udgifter og aktiviteter. 2015 har også været år ét efter projektet ”Forbedret sagskvalitet”, og der har igennem året været løbende fokus på de udarbejdede sagsgange, hjælpevejledninger, skabeloner og procedurer for ledelsestilsynet. Resultatet af arbejdet ses i en rigtig flot revisionsrapport for 2015.

I 2016 ses pt. to store opgaver, som er en konsekvens af vedtaget budget 2016. På handicapområdet er der vedtaget store reduktioner, som skal effektueres. Det betyder, at der er mange sager, der skal revisiteres. Processen er startet ultimo 2015, men vil have betydning for sagsbehandlingen indtil efteråret 2016.

På Socialområdet skal der implementeres nye arbejdsgange i forbindelse med Sverigesmodellen. Der skal også rekrutteres og reorganiseres.

Udfører

Centrets udførende enheder er organiseret i:

● Egedal Kommunes Bo- og Aktivitetscenter, 
● Socialpsykiatri og Udsatte
● Børn, Familier og handicap

Området har i 2015 været rammestyret. Styringsmæssigt har viagra pour femme der været fokuseret på den daglige drift, hvorfor alt salg ligger organisatorisk forankret under myndighed.

Der er i 2015 blevet kapacitetsjusteret en del på området, hvilket har betydet at flere stillinger er blevet nedlagt i forbindelse med afgang.

I 2015 er implementeringen af IT-systemet Bosted/Indikator. Systemet følger op på effekten af indsatserne hos udførerenhederne. Dette er en udløber af projekt ”forbedret styringsgrundlag”, hvori ledelsen ønsker at kunne måle effekten af de sociale indsatser.

På EKBA har konsolideringen af sammenlægningen af de to tidligere institutioner Søvænget og Skelhøj været en betydelig opgave i løbet af året. Der blev i foråret 2015 truffet beslutning om en ny takststruktur, hvor de tidligere tilbuds takster blev gentænkt og harmoniseret. Økonomistyringen og gennemsigtigheden er forbedret, men som for hele centeret er der forsat et stykke vej at gå, og for EKBA er takst finansieringen en del af styringsparadigmet. Der skal fortsat arbejdes med udviklingen af arbejdsgange og sammenhænge for takstgrundlaget.

EKBA har i slutningen af året ændret den ledelsesmæssige organisering, blandt andet for at få den faglige ledelse tættere på de udførende medarbejdere. Derudover har der været et stort fokus på at optimere enkeltmandstilbud- dene både ift. fysisk placering, den faglige pædagogik, drift og ledelse. 

I Socialpsykiatrien og Botilbuddene er der arbejdet intensivt med en recovery tilgang, hvor fokus er på, at borgerne ikke har stationære lidelser, men at borgene har mulighed for forandring. Derudover medførte vedtagelsen af Budget 2016 ændringer Værestedets åbningstid og udmålingen af § 85 støtten, som gives til udsatte voksne. Som konsekvens heraf er der arbejdet med at redefinere Værestedet med fuld implementering i 2016. I samarbejde med Myndighed skal der udarbejdes nye kvalitetsstandarder for § 85 støtten.

I Børn og Familier på Sandbjergcenteret har arbejdet med beskrivelse af Det Fleksible Familiehus og de kommende ydelser været et stort fokus. Som en følge af det videre arbejde med at videreudvikle økonomistyringen i hele CSS, har der været en fuldstændig sagsgennemgang af alle visiterede sager til Børn og Familier. Sagsgennemgangen har både været faglig kvalitativ og kvantitativ ift. sammenligningstræk med Myndigheds opgørelser. Et af målene for videreudviklingen af økonomistyringen i CSS er at der er sammenhæng mellem Myndighed og Udføreres data.

I 2016 skal Socialpsykiatri og Børn og Familier samles fysisk i Tofteparken. 

Budgetafvigelser 

Samlet regnskabsresultat

Center for Social service udviser et samlet merforbrug på 28,7 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. I forhold til det korrigerede budget er merforbruget på 1,0 mio. kr. hvilket svare til en budgetafvigelse på 0,3 %.

Byrådet vedtog en tillægsbevilling i marts 2015 på 21,2 mio. kr., som afslutning på projektet med eksterne konsulenter ”Forbedret styringsgrundlag”. Endvidere bevilligede Byrådet ved ultimo september budgetopfølgningen yderligere, 6,8 mio. kr. til aktivitetsstigninger på Myndighedsområdet. 

Sekretariat

Sekretariatet udviser et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. som skyldes effektivisering af bogholderriget hos CSS, samt nedlæggelse af en lederstilling i forbindelse med ændringer i ledelsesstrukturen.

Myndighed

Den samlede myndighedsramme har et merforbrug på i alt 3,4 mio. kr. Rammen Myndighed og tilsyn er lagt ind under Myndighed og bestiller, hvorfor der ikke er forbrug på rammen. Merforbruget relaterer til borgerrettede ydelser, da alle administrative lønbudgetter er overholdt. 

Myndighed salg af pladser

udviser et merforbrug på 2,0 mio.kr. Merforbruget skyldes færre solgte botilbudspladser til andre kommuner. Pladserne er i stedet anvendt til Egedal Kommunes egne borgere. Merforbruget relaterer derfor til aktiviteter afholdt af Myndighed Handicap. 

Myndighed handicap

Udviser samlet et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært udgifter til bosteder, som er overgået fra eksterne køb til pladser på Egedals egne bosteder. Derfor skal mindreforbruget ses i sammenhæng med merforbruget på ”Myndighed slag af pladser”. Derudover er der afholdt aktiviteter i 2015 for ca. 1,7 mio.kr., som endnu ikke er betalt. Disse udgifter skubbes altså til regnskab 2016. Dette er på niveau med den forskydning der var fra 2014 til 2015. 

Myndighed social

Udviser et merforbrug på 3,0 mio.kr. Det primære merforbrug ses på forebyggende foranstaltninger, hvor der er tilbageført 2,2 mio. kr. fra Center for Skole og Dagtilbud vedrørende dagbehandling af børn for årene 2013-15. Derudover har der været merforbrug på Døgninstitutioner for børn og unge og Midlertidige botilbud til voksne. Endeligt er der afholdt aktiviteter i 2015 for ca. 1,8 mio.kr., som endnu ikke er betalt. Dette er på niveau med den forskydning der var fra 2014 til 2015.

Udfører

Center for Socials udførende enheder udviser et samlet mindreforbrug på 1,7 mio.kr. Mindreforbruget skyldes en nedjustering af kapaciteten i 2015 på området Børn, Familie og handicap samt støttekontaktperson. Dette er effektueret løbende igennem 2015, ved at nedlægge stillinger i forbindelse med afgang. Egedal Kommunes Bo- og Aktivitetscenter udviser et budget i balance.